Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.Pro investiční majetek je charakteristické, že setrvává v podniku delší dobu.Během této doby sice nemění svou hmotnou podobu a podstatu, ztrácí však svou hodnotu.Výjimku tvoří pozemky a umělecké předměty, jejichž hodnota se může během doby zvyšovat.Podniky pořizují hmotný investiční majetek většinou koupí.Vztahy mezi oběma partnery se řídí obecným zákonem, tj. občanským zákoníkem ( lex generalis ).Ustanovení obchodního zákoníku ( lex specialis ) se uplatňuje tam, kde jde o specifická ustanovení, která občanský zákoník neupravuje.Hmotný investiční majetek se nakupuje na základě kupní smlouvy, kterou se zajišťují dodávky strojů a zařízení, dopravních prostředků, inventáře, pozemků.Budování nových staveb, budov a technické zhodnocení majetku se zajišťuje na základě smlouvy o dílo.Kromě vlastního hmotného investičního majetku mohou podniky používat najaté prostředky.Pronájem majetku se označuje jako leasing.Rozlišujeme provozní ( operativní ) leasing a finanční leasing.Provozní leasing je krátkodobý pronájem, kdy si podnik pronajímá od pronajímatele určité zařízení na určitou omezenou dobu, která je kratší než doba životnosti zařízení.Finanční leasing představuje pronájem zařízení na stanovenou dobu použitelnosti majetku.V průběhu této doby není možné vypovědět nájemní smlouvu jinak než po vzájemné dohodě obou stran.Sjedná-li podnik nájemní smlouvu s majitelem prostředku, jde o přímí leasing.Vstupuje-li mezi oba partnery zprostředkovatel, kterým je leasingová společnost ( např. Corfina, Omnipol Leasing, Bohemia Leasing ), jde o leasing nepřímí.Předmětem finančního leasingu je zpravidla movitý majetek, tj. strojní zařízení, dopravní prostředky, stavební technika, výpočetní systémy.

Výhody leasingu :

1) Možnost získat hmotný investiční majetek ihned bez potřebného kapitálu.

2) Možností rychlého odepsání hodnoty hmotného investičního majetku

3) Nižším zdaněním

Žádné komentáře:

Okomentovat