Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nehmotný investiční majetek členíme takto :

4) Goodwill, tj. hodnota vyjadřující postavení podniku ve vztahu ke konkurenčním firmám.Tvoří ho zpravidla pověst podniku, úroveň zákazníků, úroveň managementu, pozice na trhu, kvalita výrobků, úroveň značky.V praxi je goodwill vyjadřován jako rozdíl mezi hodnotou podniku jako celku a souhrnem reálných hodnot jeho jednotlivých čistých aktivit.Z charakteristiky vyplývá, že goodwill je hodnota úzce spojená s existencí podniku a že je problematické jí přesně vyjádřit.Proto se v hodnotě majetku podniku ( v rozvaze ) neuvádí.Nehmotný investiční majetek se oceňuje podle stejných pravidel jako hmotný investiční majetek, tj. v pořizovacích cenách, reprodukčních pořizovacích cenách, nebo ve vlastních nákladech ( v případě, že je pořizován v pořizovacích vlastní činností a reprodukční pořizovací činností a reprodukční pořizovací cena je vyšší než vlastní náklady.Způsoby pořizování nehmotného investičního majetku jsou stejné jako u nehmotného investičního majetku.


- Finanční majetek :

Je to majetek dlouhodobé povahy, který podnik pořizuje pro získání výnosů v budoucnosti, nikoli pro přímé používání pro svou činnost.Zpravidla do tohoto majetku ukládá volné peněžní prostředky, uskutečňuje finanční investice.Finanční majetek tvoří :

1) Dlouhodobé cenné papíry, které bude podnik vlastnit déle než 1 rok, tj. akcie jiných podniků, vklady v jiných podnicích, obligace, vkladové listy.

2) Termínované vklady.

Žádné komentáře:

Okomentovat