Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Samostatným základ daně

Veškeré příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku.Přijmy z vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku.


- Daň majetková :

Je placená z titulu nějakého majetku


- Daň z pozemku :

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na uzemí ČR vedené v katastru nemovitostí.Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.U pozemků ve vlastnictví ČR ( státu ) je poplatníkem právnická osoba, která k nim má právo hospodaření nebo trvalého užívání.


- Daň ze staveb ( nemovitostí ):

předmětem daně ze staveb jsou stavby na území ČR, které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané, podle dříve vydaných obecně závazných právních předpisů dokončené.Poplatníkem daně je vlasník stavby, jde-li o stavbu ve správě Pozemkového fondu ČR nebo Správy státních hmotných rezerv atd.Má-li ke stavbě vlastnické právo, právo hospodaření nebo trvalého užívání více subjektů jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně.


- Od daně ze staveb jsou osvobozeny :

1) Stavby ve vlastnictví.

2) Stavby ve vlastnictví obce.

3) Církevní a veřejně prospěšné objekty, atd ...


Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby ve metrech čtverečních ( zastavená plocha ).Výše daně záleží na velikosti nemovitosti, ( počet podlaží, poloha, hledisko použití ).

Žádné komentáře:

Okomentovat