Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stanovení týkající se dokladů

Jaké doklady budu používat, kdo bude oprávněn je podepisovat = organizace účetnictví.

1) Druhy

2) Označení

3) Číslování

4) Oběh

Daňové doklady - archivace 10 let, mzdové listy 30 let.


- Výstupy z podvojného účetnictví :

1) Uzavírání účetních knih :

a) Výsledkové účty se uzavírají převodem jejich zůstatků na účet zisku a ztrát = 710.

b) Rozvahové účty převodem na konečný účet rozvažný = 702.

c) Zjistíme hospodářský výsledek a převedeme ho z účtu 710 na 702.


2) Účetní závěrka :

Je sestavena z účtu 702, neboli rozvaha.Výkaz zisku a rozvaha.Výkaz zisku a ztrát sestaven z účtu 710 a přílohy mají podobu účetních jednotek - povinnost ověření účetní závěrky auditorem ( vždy a. s. a s. r. o. a družstvo v případě, že mají obrat vyšší než 40 milionů Kč.Nebo čisté obchodní jmění vyšší než 20 miliónů Kč.

Příloha obsahuje : Údaje o společnosti, o způsobu oceňování, odepisování a jiné doplňující údaje o účetnictví, CASH FLOW ( výkaz o peněžních tocích ).

Žádné komentáře:

Okomentovat