Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Analytická evidence HIM a NIM :

Investiční majetek, zejména hmotný a nehmotný, tvoří značnou část majetku každé účetní jednotky, zvláštně výrobní.Proto se musí o něm vést pečlivá evidence, která přispívá k jeho ochraně před ztrátou a poškozováním.

Základní evidenční jednotkou je inventární předmět.Může to být :

1) Jednotlivý předmět ( např. osobní auto )

2) Ucelené zařízení s příslušným vybavením a jiným příslušenstvím ( např. kovoobráběcí stroj s náčiním, příslušnými nástroji, měřidly apod. )

3) Soubor předmětů, který plní určitou funkci jako celek ( např. výrobní linka skládající se z řady prvků )a to bez zřetele na cenu jednotlivých předmětů, z nichž se sestává.

Analytická evidence se vede podle jednotlivých složek majetku, popř. v členění na podrobnější skupiny, než obsahuje účtová osnova pro syntetické účty.Nejnižším stupněm analytické evidence je evidence podle inventárních předmětů.Zpravidla má formu inventárních karet vedených ručně nebo na počítačích.Při ručním zpracování na volných listech se inventární karty umisťují lístkovnic, kde se uspořádají podle útvarů, podle inventárních čísel apod.Při automatizovaném zpracování na počítači jsou údaje o jednotlivých inventárních předmětech soustředěny do souboru dat, který obsahuje pro každý předmět samostatný záznam.Záznamy lze kdykoliv uspořádat podle různých hledisek, vyhledávat údaje pro určitý předmět, prohlížet soubor obdobně jako při listování v kartotéce, zobrazit požadované údaje na obrazovce, nebo vytisknout na tiskárně.Ruční nebo strojová inventární karta obsahuje zejména tyto údaje : Název , nebo popis majetku, číselné označení ( inventární číslo ), datum pořízení a uvedení do používání, datum zaúčtování na příslušný účet skupin 01, 02 a 03, ocenění ( vstupní cenu ), jeho případné změny, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů, údaje o sledování oprávek, dále datum a způsob vyřazení.Pokud se inventární karty vedou ručně na volných listech ( kartách ), potom vystavení inventární karty musí být zapsáno v rejstříku inventárních karet.

Plátci daně z přidané hodnoty, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet daně z přidané hodnoty a mají uvedený majetek oceněný včetně daně z přidané hodnoty, sledují částku daně z přidané hodnoty v analytické evidenci.

Žádné komentáře:

Okomentovat