Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Účetnictví :

- Pořízení investičního majetku :

Investiční majetek se pořizuje zejména dodavatelským způsobem ( koupí ), vytvořením vlastní činnosti ( ve vlastní režii ), darováním a převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání ( zejména při založení podniku ).Do doby, než je pořizovaný majetek převeden do užívání, označuje jej jako investice.Převedením do užívání se stává investičním majetkem.Náklady spojené s pořízením se soustřeďují na straně MD kalkulačního účtu 041 - Pořízení nehmotných investic a účtu 042 pořízení hmotných investic.Při pořízení investičního majetku dodavatelským způsobem vzniká účetní jednotce závazek vůči dodavateli.Dodavatelská faktura se tedy zaúčtuje na vrub účtu pořízení investic a ve prospěch účtu dodavatelů.Úhrada závazků vůči dodavateli se provede z BÚ, popř. z povoleného bankovního úvěru.IM pořízený ve vlastní režii se účtuje na vrub účtu pořízení investic a ve prospěch výsledkového účtu 623 - Aktivace nehmotného investičního majetku nebo 624 - Aktivace nehmotného investičního majetku.Pomocí účtu aktivace se dostávají do výnosů částky, které představují ekvivalent k nákladům vynaloženým na zhotovení investice ( tyto náklady byly zaúčtovány na příslušných účtech v účtové třídě 5 - Náklady.Dokončené investice uvedené do užívání se převedou z účtu pořízení investic do IM na vrub příslušného účtu v účtových skupinách 01, 02, 03.


- Vyřazení investičního majetku :

Investiční majetek se vyřazuje prodejem, fyzickou likvidací ( vyřazením v důsledku úplného opotřebení, škod, mank a ztráty ), bezúplatným převodem, převodem na základě povinností vyplývajících z právního předpisu a přeřazením z podnikání do osobního užívání.K fyzické likvidaci investičního majetku dochází v důsledku úplného opotřebení, poškození, přílišné technické zastaralosti, popř. z jiných příčin.Jednoduché je účtování zcela odepsaného investičního majetku, odpisy již dosáhly výše vstupní ceny, takže vřazení se provede jediným způsobem :

023 / 083 ( vyřazení )

Žádné komentáře:

Okomentovat