Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12) Přednáška: Soudobé trendy v oblasti veřejných financí

Soudobé trendy
- veřejné finance jsou souhrnným pojmem, který označuje finanční aspekty rozmanitých činností státu
- v průběhu 20. století se úloha státu a veřejné správy měnila
- je třeba rozlišovat autonomní rozvoj veřejné rozpočtové soustavy (tj. rozvoj uvnitř této soustavy) od rozvoje jejích vazeb na ostatní ekonomické subjekty


Příčiny změn ve veřejných financích ve 20. století
- přechod od úzce chápané úlohy státu, jakožto garanta dodržování zákonů a realizátora státní správy k širokému výkladu toho, co všechno by moderní stát měl zaručit a zabezpečovat v oblasti alokace, redistribuce a stabilizace
- diferenciace úlohy centrální, regionální a místní úrovně státu při výkonu jeho základních fiskálních funkcí a v prohloubení trendu k decentralizaci koncem 20. století
- rozšíření mezinárodní spolupráce a integrace v podmínkách globalizujícího se ekonomického vývoje


Změny ve veřejných výdajích
- vývoj jejich objemu a struktury
- analýza dynamiky veřejných výdajů
o růst veřejných financí v absolutním vyjádření
o růst podílu veřejných financí na HDP
o rychlejší růst veřejných výdajů oproti HDP (měřeno elasticitou veřejných výdajů ve vztahu HDP), a to v průběhu celého 20. století, minimálně do poloviny 80-tých let


Příčiny růstu objemu veřejných výdajů
- objektivní příčiny, související s větší angažovaností státu v období hospodářských a sociálních krizí a válek
- rozšíření spektra aktivit státu (resp. veřejné správy) mimo oblast výkonu základních správních činností


Strukturální analýza veřejných výdajů

- změny mezi obrannými (válečnými) a civilními výdaji
- změny mezi výdaji na nákup statků a služeb, a transfery (zejména sociálními)


Prohloubení krátkodobé a dlouhodobé fiskální nerovnováhy
- objektivní příčiny
- subjektivní příčiny
- setrvačnost dluhového problému
- obtížné řešení
- efekt domácí dluhové pasti


Ukazatele soudobých daňových systémů
- daňová kvóta: podíl vybraných daní na HDP, = daně/HDP
o EU 41,8%, USA 28%, ČR 44%
- vybírané daně
- struktura výnosů (struktura daňové kvóty) podle jednotlivých daní a daňového určení
- stanovení daňových základů důležitých daní
- daňové sazby


Ekonomické charakteristiky daňových systémů
- mikroekonomické důsledky daní: efektivnost, redistribuce, stimulační efekty
- makroekonomické dopady daní: vliv na zaměstnanost, ekonomický růst a inflaci


Velké daně
- DPH nebo jiná obratová daň
- osobní důchodová daň
o z příjmů fyzických osob
o globální daň zahrnující zdanění všech důchodů jednotlivců bez ohledu na jejich zdroj
o progresivní sazba daně ( destimulační efekt)
- daně spotřební z vybraných výrobků (alkohol, tabák a uhlovodíková paliva)
- příspěvky na sociální zabezpečení
o zatížení a zdražení práce (jedna z příčin nezaměstnanosti)


Vztah mezi veřejnými výdaji a příjmy
- prohloubení krátkodobé a dlouhodobé fiskální nerovnováhy ve 20. století
- domácí dluhové pasti
- fiskální decentralizace: příčinou je posílení významu nižších stupňů veřejné správy (nový fiskální federalismus v USA), decentralizace alokační fiskální funkce


Vybrané problémy veřejných financí v intencích evropské integrace
- po 2. SV vznikly tři nadstátní organizace
o Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO - 1951) – Pařížská smlouva
o Evropské hospodářské společenství (EHS – 1957) – Římské smlouvy
o Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM – 1957) – Římské smlouvy
o zakladatelské země: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko
- společenství fungovala nejprve jako celní unie, ale postupně se vytvářel společný trh na principech volného pohybu zboží, pracovních sil a kapitálu
- 1992 – Maastrichtská smlouva o EU: EHS  ES
- Evropská unie: evropská integrace pro měnovou, hospodářskou i politickou unii
- Evropská unie nenahrazuje Evropská společenství. Nyní existují paralelně oba celky s totožnou členskou základnou, avšak s různou působností.
- EU – princip subsidarity: rozhodnutí v rámci Unie jsou přijímána co nejblíže občanovi, a zároveň je respektována identita členských států Unie (každý veřejný úkol má být řešen na té úrovni, která ho může uspokojivě splnit, tj. na úrovni obce, regionu, spolkové země, členského státu a nakonec na úrovni EU)


Maastrichtská konvergenční kritéria
- fiskální
o rozpočtový deficit nesmí překročit 3% HDP
o celkový vnitřní dluh nesmí překročit 60% HDP
- měnová kritéria
o udržení cenové stability patrné z míry inflace tří členských států, jež v této oblasti dosáhly nejlepších výsledků
o udržení stability dlouhodobých úrokových sazeb
o aby po dobu dvou posledních let udržovala členská země stanovené rozpětí své měny v EMS bez devalvace


Hlavní zdroje příjmů EU
- celní výnosy z cel uvalovaných na zboží dovážené do EU z třetích zemí
- zemědělské vyrovnávací dávky (z dovozu zemědělské produkce)
- příspěvek jednotlivých zemí


Fáze rozpočtového procesu
- komise předkládá každoročně návrh rozpočtu Radě
- Rada může mít pozměňovací návrhy a poté musí postoupit návrh Parlamentu
- Evropský parlament projednává rozpočet a může ho akceptovat, nebo zamítnout


Agenda 2000
- střednědobý finanční rámec na roky 2000-2006
- rozpočet EU by neměl překročit 1,27% HDP


Strukturální fondy ke snížení rozdílů v rámci EU
- Evropský regionální rozvojový fond (ERDF)
- Evropský zemědělský a záruční fond (EAGGF)
- Evropský sociální fond (ESF)
- Kohezní fond (CF): pomoc čtyřem nejméně rozvinutým zemím EU

Žádné komentáře:

Okomentovat