Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13) Přednáška: Veřejné finance v České republice

Veřejná rozpočtová soustava v ČR
- státní správa a územní samospráva (chybí ještě mezičlánky)


Vazby veřejné rozpočtové soustavy na
- veřejný sektor (státní a místní)
- neziskový nestátní (non-profit) sektor
- soukromý sektor


Veřejná rozpočtová soustava
- veřejné rozpočty
- orgány a instituce zabezpečující vztahy a procesy ve fiskálním systému


Veřejné rozpočty v ČR
- státní rozpočet
- okresní a místní rozpočty
- rozpočty státních fondů
- rozpočty příspěvkových a rozpočtových organizací


Jednotnost rozpočtové soustavy a srovnatelnost rozpočtových procesů zabezpečují
- rozpočtová pravidla: zákon, který upravuje hospodaření s rozpočtovými prostředky a s prostředky obcí, a další návazné vyhlášky
- daňová legislativa: konkrétní daňové zákony, zákon o soustavě daní a zákon o správě daní a poplatků
- finančně správní předpisy o obcích
- rozpočtová skladba, což je závazný předpis o členění příjmů a výdajů v rozpočtové sféře


Orgány státní správy
- ministerstvo financí
- finanční ředitelství
- finanční úřady

Vazby v rámci fiskálního systému (tj. uvnitř veřejné rozpočtové soustavy) a na ostatní subjekty ČR

Daňové určení v ČR
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
o celookresní výnos 100%
- okresní úřady 30%
- obce
• 20% podle počtu obyvatel
• 10% podle plátcovy pokladny
- státní rozpočet 40%
o výnos daně z katastrálního území magistrátu měst Plzně, Brna, Ostravy a hl. města Prahy
- magistrátní města 70%
- státní rozpočet 30%
- daň z příjmu fyzických osob z podnikatelské činnosti
o výnos daně 100%
- obce včetně magistrátních měst (alokace do obcí podle trvalého bydliště plátců daně)
- daň z nemovitostí
o výnos daně 100%
- obce včetně magistrátních měst (alokace do obcí podle katastrů, v nichž se nemovitosti nacházejí)

- daň z příjmů právnických osob
o celostátní výnos 100%
- státní rozpočet 80%
- obce včetně magistrátních měst Plzně, Brna, Ostravy a hl. města Prahy (alokace podílem počtu obyvatel obce na počtu obyvatel ČR) 20%Daně v ČR


Základní pojmy
- fyzická nebo právnická osoba, která má daň uloženou ze zákona, se nazývá
o poplatník
o plátce daně
- poplatník platí daň ze svého předmětu daně
- plátce odevzdává daň vybranou nebo sraženou od jiného subjektu
- předmět daně: to, z čeho se daň platí
- daňový základ: základ, ze kterého se daň platí
- odčitatelné položky: daňová úleva
- daň
- sleva na dani: možnost snížení daně o určitou částku
- daň k zaplacení


Kroky výpočtu daně
o určení předmětu daně
o vyloučení osvobozených částek (základ daně)
o odečtení odčitatelných položek (upravený základ daně)
o vypočtení daně pomocí daňové sazby (daň)
o odpočet slevy na dani (daň po slevě)


Způsoby placení daně

- samovyměření: daňové přiznání
- vyměření daně finančním nebo celním úřadem
- srážka daně u zdroje příjmu


Daně ukládané v ČR
- daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu
- daně spotřební a to daň z uhlovodíkových paliv a maziv, daň z lihu a destilátů, daň z piva, daň z vína, daň z tabáku a tabákových výrobků
- daně z příjmů (daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob)
- daň z nemovitostí
- daň silniční
- daň z dědictví a darování
- daň z převodu nemovitostí
- daně k ochraně životního prostředí


Další platby v ČR, které mají charakter daní
- pojistné na sociální zabezpečení: pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění
- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
- pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- místní poplatky
- dovozní cla


Daň z příjmů fyzických osob (osobní důchodová daň)
- poplatníci
o daňoví rezidenti: území s bydlištěm na území ČR
o daňová nerezidenti: osoby s příjmy ze zdrojů na našem území
- předmětem daně jsou veškeré příjmy, a to i nepeněžní a získané směnou
- pět dílčích daňových základů
o příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků
o příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
o příjmy z kapitálového majetku
o příjmy z pronájmu
o ostatní příjmy
- odčitatelné položky
o standardní: zohledňují sociální situaci poplatníka, progresivní daně, např. odpočty na děti
o nestandardní: stimulační charakter, odečíst je může poplatník, který investuje do nových strojních zařízení
- snaha o spravedlnost a efektivnost
o nejsou zde rozdíly mezi poplatníky a pro všechny se uplatňují stejné postupy (např. není žádný rozdíl ve zdanění mužů a žen nebo mladých a starých lidí)
o výše daně nezávisí na druhu příjmu poplatníka
o existují sociální úlevy
o daň má progresivní sazbu, čímž je dosaženo přerozdělení na úkor bohatších a ve prospěch chudších


Daň z příjmů právnických osob
- poplatníci
o obchodní společnosti a družstva
o rozpočtové a příspěvkové organizace
o další neziskové právnické osoby
- daňoví rezidenti (sídlo v ČR) a nerezidenti
- daňový základ vyplývá z účetního zisku
- lineární sazba daně, ne progresivní


Daň z přidané hodnoty
- podíl daně v konečné ceně je vždy stejný a nezávisí na počtu zpracovatelů
- technika výběru DPH
o výpočet daně z celkových výstupů (obratů) a odečtení daně placené ze vstupů
- plátci jsou pouze větší firmy, jejichž obrat překračuje zákonem dané minimum
- směrnicemi ES jsou stanoveny základy daně, minimální sazby daně i daňová administrativa


Spotřební daně

- líh a lihoviny, pivo, víno, tabákové výrobky, uhlovodíková paliva a maziva
- účel spotřebních daní
o penalizace škodlivých návyků
o zahrnutí negativních externalit do nákladů výrobců
o získání nevýznamného zdroje prostředků pro státní rozpočet
- směrnice ES určují, která zboží podléhají dani, minimální použitelné sazby a administrativu daně


Majetkové daně

- pravidelné: daň z nemovitostí, daň silniční
- nepravidelné: daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
- předmětem je stavová veličina (stav majetku


Daň z nemovitostí

- daň z pozemků a daň ze staveb
- předmět daně z pozemků: všechny pozemky vedené v katastru nemovitostí (orná půda, zahrady, louky, vodní plochy, stavební pozemky)
- pozemky osvobozené od daně
o pozemky státu a obcí, které se nepoužívají k podnikání
o pozemky využívané k veřejně prospěšné činnosti
o pozemky, které nelze používat, nebo jejichž využití je omezené
- základ daně z pozemků
o cena určená vyhláškou u zemědělských pozemků (cena za m2 krát rozloha krát sazba v %)
o rozloha u ostatních pozemků (rozloha krát sazba v Kč/m2)
- korekční koeficient: od 0,3 pro obce do 300 obyvatel do 5 pro Prahu


Plátci pojistného

- zaměstnanci
- zaměstnavatelé
- osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)


Výpočet daně z příjmů fyzických osob
Poplatník XY je daňovým rezidentem ČR. V roce 1999 byl ženatým měl dvě děti, na které uplatňoval nárok na daňovou úlevu a nepobíral starobní důchod. Jeho příjmy v tomto roce byly následující:
- u svého kmenového zaměstnavatele měl hrubou mzdu celkem 340000 Kč (zaměstnavatel strhával měsíční zálohy na daň a celkově strhl panu XY na pojistné sociální a zdravotní 42500 Kč)
- během ledna měl další zaměstnání, kde za tři dny vydělal 1300 Kč
- má též živnostenský list na ekonomické poradenství, kde měl příjmy po odečtení výdajů (včetně pojistného zdravotního a sociálního) 130000 Kč
- obdržel dividendy z akcií ve výši 6000 Kč
- prodal akcie celkem za 7000 Kč (akcie koupil před dvěma roky)
- z vkladní knížky vybral 10000 Kč a v lednu mu tam bylo připsáno 800 Kč úroků
Výpočet daně poplatníka XY:
Nejprve určíme, které příjmy se budou zahrnovat do základu daně
- zahrneme 340000 Kč mínus sražené pojistné 42500 Kč rovná se 297500 Kč
- tento příjem podléhá srážkové dani (jde o příjem do 2000 Kč měsíčně), daň 15% činí 195 Kč a příjem se již nebude zahrnovat do běžného základu daně
- zahrneme 130000 Kč
- dividendy podléhají srážkové dani 25%, tedy daň bude 1500 Kč a příjem se již nezahrnuje do základu daně
- prodej cenných papírů po 6 měsících po jejich získání je od daně osvobozen
- úroky z vkladní knížky podléhají srážkové dani, mají sazbu 15%, tj. 200 Kč
Základ daně: 297500 + 130000 = 427500 Kč
odčitatelné položky:
- na poplatníka: 34920 Kč
- na dvě děti: 2.21600 Kč
- celkem odčitatelné položky: 78120 Kč
upravený základ daně: 42750 – 78120 = 349380 Kč
zaokrouhlíme na stovky dolů: 349300 Kč
Daň určíme podle tabulky daňových sazeb:
Ze základu daně daň
od 0 do 102000 Kč 15%
od 102000 do 204000 Kč 15300 Kč + 20% ze základu přesahujícího 102000 Kč
od 204000 do 312000 Kč 35700 Kč + 25% ze základu přesahujícího 204000 Kč
od 312000 do 1104000 Kč 62700 Kč + 32% ze základu přesahujícího 312000 Kč
od 1104000 316140 Kč + 40% ze základu přesahujícího 1104000 Kč
Základ daně spadá do 4. pásma , takže daň je
62700 + 32% z (349300 – 312000) = 74636 Kč

Žádné komentáře:

Okomentovat