Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9) Přednáška: Prostorové aspekty veřejných financí, fiskální federalismus, fiskální decentralizace, místní finance

Prostorové aspekty veřejných financí, fiskální federalismus
- veřejná rozpočtová soustava je centrální a místní


Příčiny vzniku vícejednotkových fiskálních systémů

- výsledek historického vývoje (Musgraveovi)
- důsledek prostorového aspektu základních fiskálních funkcí


Fiskální jednotka
- ekonomické subjekty se stávají členy společenstev, zabezpečujících produkci a poskytování určitých specifických statků a služeb, nebo redistribuci ve prospěch určitých vrstev obyvatel na určitých principech
- principy vzniku
o geografický: národní a lokální význam
o právní
o technický
- cílem fiskální jednotky je vytvořit dostatečný objem zdrojů na příjmové straně rozpočtu proto, aby mohly být profinancovány určité záměry a cíle na výdajové straně


Fiskální potřeba
- násobek počtu členů fiskální jednotky a jednotkových nákladů na poskytování těchto statků


Fiskální kapacita
- násobek daňové základny v rámci fiskální jednotky a standardní daňové sazby


Fiskální pozice

- poměr fiskální kapacity a fiskální potřeby nebo poměr výkonu a daňového úsilí


Postupy při optimalizaci situace fiskální jednotky
- stanovit optimální počet členů fiskální jednotky při známém objemu veřejného statku
- stanovit optimální objem veřejného statku, je-li známá velikost této jednotky
- určit, jaká je velikost fiskální jednotky je optimální z hlediska úspor a nákladů, vznikajících rozšířením počtu jejích členů nebo zvýšením objemu poskytovaného statku


Volba optimální velikosti fiskální jednotky při daném objemu veřejného sektoru

Výběr optimálního objemu veřejného statku při dané velikosti fiskální jednotky

Kombinace optimální velikosti fiskální jednotky a objemu veřejného statkuFiskální federalismus
- teoretický i analytický význam


Teoretická rovina fiskálního federalismu
- analýza efektivnosti vazeb a strukturalizace rozpočtových soustav s cílem je optimalizovat
- Tiebout-Musgraveův model vrstveného dortu: centrální vláda by měla vykonávat zejména stabilizační a redistribuční fiskální funkce, místní vláda by se měla soustředit na výkon alokační fiskální funkce
- věta o volbě nohou: vysvětlení mechanismu rozhodování voliče, daňového poplatníka a obyvatele regionu podle jeho preferencí a podle ochoty platit daně  soutěživost mezi komuniatmi při zjišťování preferencí občanů


Analytický význam fiskálního federalismu
- možnost uplatnění premis, nástrojů a poznatků


Modely fiskálního federalismu
- plně centralizovaný
- kombinovaný
- plně decentralizovaný


Kapitalizace
- užitek z veřejně poskytnutých statků a daně se odrážejí v hodnotě majetku
- pokud je kapitál a práce mobilní, nese dopad daně půda
- zdokonalené veřejné statky se odrážejí ve výši nájmu
- budoucí zisk z veřejných statků a daně mohou být kapitalizovány v současné hodnotě půdy


Fiskální decentralizace a centralizace
- změny v kompetencích a pravomocích veřejné správy
- je nutné rozlišovat mezi místním a federálním způsobem financování a způsobem produkce určitých komodit


Decentralizační teorém


- D – poptávkové křivky dvou fiskálních jednotek po veřejném statku
- QC – centrálně stanovený objem statku
- P – konstantní náklady na hlavu
- při centrálně stanoveném objemu by docházelo ke ztrátě efektivnosti pro obě fiskální jednotky


Redistribuční decentralizace
- nebezpečí prohloubení nerovností mezi různými fiskálními jednotkami
- míra přerozdělování na místní úrovni je velmi limitována


Stabilizační decentralizace

- neefektivní: makroekonomické problémy nejsou na nižší úrovni řešitelné


Místní finance
- finanční vztahy a operace na úrovni místních správ (samospráv)
- hospodaření místních autorit = hospodaření fiskálních jednotek uspořádaných na geografickém principu


Problémy místních financí

- míra soběstačnosti místních rozpočtů
- míra přerozdělování v rámci veřejné rozpočtové soustavy
- efektivnost výkonu alokační fiskální funkce na místní úrovni


Přístupy k daňovému určení
- samostatný daňový základ pro místní autority, které rozhodují o jeho využití
- společný daňový základ, v jehož rámci mají orgány možnost buď stanovit přirážky ke státním daním nebo dostávat určité procento z výnosu sdílených daní


Důvody pro poskytování transferů místním rozpočtům

- potřeba zmírnit vertikální fiskální nerovnováhu: mezi centrální vládou a místními vládami
- zabezpečení horizontální fiskální rovnováhy: stejná úroveň veřejných statků těm, kdo platí stejné daně
- nutnost zabezpečit minimální standard některých veřejných statků
- potřeba neutralizace externalit
- podpora stabilizace a ekonomického rozvoje na místní úrovni centrální vládou
- zabezpečení některých makroekonomických cílů


Dotace
- realizace přerozdělovacích vztahů
- důchodový (příjmový) a substituční efekt


Důchodový efekt dotace

- celkové zvýšení prostředků příjemce dotace, aniž by byl ovlivněn sklon indiferenčních křivek
- příjemce může zachovat původní preference, ale může dojít ke zvýšení objemu produkovaných a nabízených statků


Substituční efekt dotace
- změny v preferencích spotřebitelů vlivem dotace vyšší poptávka po nedotovaném statku


Obecné trendy v oblasti prostorového uspořádání fiskálního systému
- centrální nebo místní úroveň


Přístupy podle Musgraveových

o jednotlivé politické celky existují odděleně i nadále uvnitř federace, postupně se stávají trvalou součástí většího celku
o spojení různých národů do konfederací s cílem realizovat a dosáhnout určitých záměrů v zahraniční politice, obraně a společném trhu


Nový federalismus
- Reagan
- nové rozdělení odpovědnosti a kompetencí mezi federální vládou a jednotlivými státy při rozhodování o různých veřejných programech


Důsledky tendence k decentralizaci

- zmenšení veřejného sektoru
- méně progresivní (nebo více regresivní) rozložení daňového břemene
- diferenciace v souladu s místními preferencemi a lepší přizpůsobení se potřebám spotřebitelů v případě veřejných statků


Principy Evropské charty místní samosprávy
- místní orgány mají právo v rámci vnitrostátní hospodářské politiky na odpovídající vlastní zdroje, s nimiž mohou podle svých pravomocí volně disponovat
- finanční zdroje místních orgánů jsou úměrné odpovědnosti, kterou jim vymezuje ústava a zákon
- alespoň část finančních zdrojů místních orgánů pochází z místních daní a poplatků, jejichž výši mohou místní orgány v mezích zákona určovat
- finanční systém zajišťující zdroje pro místní orgány by měl být natolik různorodý a životaschopný, aby umožnil jejich průběžnou adaptaci na reálný vývoj nákladů, spojených s jejich fungováním
- ochrana finančně slabších místních orgánů je důvodem pro vznik institutu, který by zajišťoval finanční vyrovnávání nebo přiměřená opatření, určená ke kompenzaci důsledků nerovnoměrného rozdělení potenciálních finančních zdrojů a finančních nákladů, které musejí zajišťovat, takové postupy či opatření nesmějí omezovat svobodu volby, kterou místní orgány mohou uplatňovat ve sféře vlastní odpovědnosti
- s místními orgány musí být řádně projednán způsob přidělených přerozdělovaných zdrojů
- dotace pro místní orgány by neměly být účelově vázány. Poskytování dotací by nemělo omezovat základní svobodu místních orgánů provádět svou vlastní politiku v rámci své jurisdikce
- ve věci získávání úvěru na kapitálové investice mají místní orgány v mezích zákona přístup na národní kapitálový trh

Žádné komentáře:

Okomentovat