Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) Přednáška: Úvod do veřejných financí

Úvod do veřejných financí

potřeby (neomezené) x zdroje (omezené) ® trh nebo plánované hospodářství (stát)

domácnosti + firmy = soukromý sektor (trh)

domácnosti + firmy + stát = veřejný sektor

soukromý sektor + veřejný sektor = smíšená ekonomika

stát ® domácnosti: transferové platby (z veřejných sektorů) x sociální (neekonomické) plnění

domácnosti ® stát: daně (stát má donucovací pravomoc danou zákonem)


Veřejné finance x veřejný sektor

- dichotomie: vzájemné vazby, vzájemné doplnění

- subjekt rozhodování – stát (veřejná správa)

- dynamika objemu veřejných výdajů

- porovnání struktury veřejných výdajů

- prolínání teorií o veřejných financích a ekonomie veřejného sektoru ® schizofrenie

- Komplementárnost vztahu mezi veřejnými financemi a veřejným sektorem vyplývá z toho, že klíčovým subjektem rozhodování je v obou oblastech stát (nebo obec), který je reprezentován veřejnou správou (státní anebo místní).Veřejné finance

- veřejné financování

- veřejné příjmy (daně)

- veřejné výdaje

- deficit veřejného rozpočtu

- veřejný dluhVeřejný sektor

- ekonomické úlohy státu

- hlavní oblasti činností veřejného sektoru

- specifika produkcí

- efektivnost činnosti


Veřejné finance zachycují finanční vazby v rámci věřitelského sektoru. Neustále se vyvíjí, jsou dynamické. Jsou pojmem, který označuje finanční vztahy a operace, které probíhají v rámci ekonomického systému mezi autoritami (orgány a institucemi) veřejné správy a ostatními subjekty (občany, domácnostmi, firmami, neziskovými organizacemi apod.).Obsah finančních vztahů a operací

- financování a produkce veřejných statků a služeb

- poskytování transferů (zejména sociálního rázu)

- stimulace ekonomických subjektů k určitému chování (např. k ekologickému chování formou dotací, pokut či daní)Fiskální systém

- fiscus – státní pokladna

- koloběh finančních prostředků v rámci veřejné rozpočtové soustavy

- tvorba dostatečného objemu veřejných příjmů v rámci veřejných rozpočtů k profinancování veřejných výdajůDaně

- různý předmět zdanění

- různé sazby

- motivace subjektů daní k různému chování

- různá tvorbaNeziskový nestátní sektor

- podobné funkce jako veřejný sektor

- financován převážně ze soukromých zdrojů

- neziskový účel, obecně prospěšné a charitativní organizaceZákladní charakteristiky veřejných financí

- nedobrovolnost

- neekvivalence

- nenávratnostPříčiny mikroekonomických selhání

- v ekonomice není produkováno maximální množství statků

- statky nemají optimální strukturu

- statky nejsou produkovány s minimálními náklady

- různé formy nedokonalé konkurence

- neúplná informovanost

- výskyt veřejných statků (též statků kolektivní spotřeby)

- výskyt externalitMakroekonomické cíle

- vysoké úroveň a rychlé tempo růstu

- vysoká úroveň zaměstnanosti a nízká nedobrovolná nezaměstnanost

- stabilita cenové hladiny v podmínkách volných trhů

- rovnováha vývozů a dovozů a stabilita měnového kurzuMagický čtyřúhelník

- Z uvedeného grafu, znázorňujícího ve zjednodušené podobě zmíněný vztah, je zřejmé, že by „posun” jednoho z vrcholů čtyřúhelníku vedl k posunu ostatních vrcholů.Optimální ekonomický systém v pojetí neoklasické ekonomie

- efektivnost

- spravedlnost

- stabilita

- různá kritéria optima

o Paretovské optimum

§ nelze zlepšit situaci žádnému ze zúčastněných subjektů, aniž by došlo ke zhoršení situace jiného subjektu

§ Bergsonova funkce: paretovská funkce, vyjadřuje společenský blahobytBergsonova funkce

- UA a UB – užitek různých subjektů

- docílení optima

o cenami na trhu

o centrálním plánovánímDílčí rovnováha

- rovnost poptávky a nabídky na dílčím trhu

- mezní užitky = mezní náklady (MB = MC)

- Trh vyprodukoval rovnovážné množství statků Q0 při rovnovážné ceně P0. Tento stav lze označit za rovnovážný v bodě 0 a na stává za podmínek uvedených v rovnici MB = MC.


Všeobecná rovnováha

- efektivnost směny: mezi všemi dvojicemi statků je stejná mezní míra substituce (MMS)

- efektivnost produkce: u všech firem stejná míra transformace (MMT) mezi různými výstupy

- efektivnost výrobní struktury: MMT = MMS u všech druhů statkůzlaté pravidlo neoklasické ekonomie

X, Y – dva statky

MMSX,Y – mezní míra substituce těchto statků

MMTX,Y – mezní míra transformace těchto statků


- Produkční bod je znázorněn jako bod Ob.. V tomto bodě je množství Ya z celkového objemu Y a množství Xb z celkového objemu X, které bylo vyprodukováno, rozděleno mezi spotřebitele A, B. Každý bod uvnitř čtverce představuje možný stav distribuce disponibilních produktů mezi dvěma spotřebiteli. Směna statku X a Y bude výhodná až do bodu C, ve kterém se indiferenční křivky jednotlivců vzájemně dotknou. Může vzniknout množství bodů, kde se jejich indiferenční křivky budou dotýkat. Vznikne tím tzv. kontraktační křivka mezi 0a a 0b.


Lorenzova křivka

- nástroj měření rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti


Rovnost a efektivnost

- utilitarismus: blahobyt společnosti = součet blahobytů všech členů

- rawlsismus: blahobyt společnosti určuje blahobyt nejchudšího členaFunkce veřejných financí


- redistribuční funkce - mimoekonomická selhání trhu

o důvod: pocit nespravedlivého rozdělení důchodů

o cíl: přerozdělení důchodů

o nástroje: transfery, progresivní zdanění (růst daní s růstem příjmů)


- stabilizační funkce – makroekonomická selhání

o důvod: inflace, nezaměstnanost, tempo růstu HDP, platební bilance, ošetření veřejného dluhu (výdaje spojené s dluhovým zatížením zatěžuje státní rozpočet), nerovnováha vývozů a dovozů

o cíl: stabilita ekonomiky

o nástroje: příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, fiskální politika


- alokační funkce – mikroekonomická selhání

o důvod: poruchy cenových informací ® deformace cen (způsobeno externalitami, existencí veřejných statků, statků pod ochranou, monopol)

o cíl: zabezpečit produkci statků a služeb, které by trhem nebyly dostatečně produkovány

o nástroje: daňová zvýhodnění, osvobození od daně, dotaceEfektivní alokace

- optimální poměr mezi privátními a veřejnými

- optimální množství a struktura veřejných statků

- efektivní rozdělení produkčních nákladů veřejných statků mezi spotřebiteli

- neoklasický ideál: mezní daň jedince = mezní užitek ze spotřeby veřejných statků

- ekonomická analýza: umožňuje najít nejefektivnější ze všech politicky průchodných řešeníFiskální přerozdělovací nástroje

- příjmové: daně

- výdajové: transfery, dotace, subvence

- daňově transferový mechanismus

o progresivní zdanění vysokých příjmů a dotace domácnostem s nízkými příjmy

o zdanění luxusního zboží a dotace zboží pro obyvatelstvo s nízkými příjmyFiskální stabilizační nástroje

- měnové

o povinné rezervy

o diskontní sazba

o operace na volném trhu


- fiskální

o veřejné výdaje

o veřejné příjmy

o způsob financování deficituKoordinace fiskálních funkcí

- vztah nekonzistence

o alokační versus redistribuční funkce

o redistribuční versus alokační funkce

o stabilizační versus alokační funkceDůvody vládních selhání

- časová zpoždění: mezi potřebou a její realizací

- nedostatečné množství informací k rozhodnutí vlády

- obtížné předvídání chování ostatních ekonomických subjektů: ekonomický subjekt se vždy snaží vyhnout daním

- obtížné předvídání chování byrokracie

o tendence k rozpínavosti

o zdání nepostradatelnosti: dotazníky, které je možné vyplnit jen s pomocí úředníků

o osobní užitkové funkce

o monopol na informace

o absence politického bankrotu: špatná politika má dlouhé trvání


Makroekonomické aspekty analýzy veřejných financí a veřejného sektoruVeřejný sektor a veřejné výdaje a daně v systému národních účtů

- syntéza různých přístupů k HDP

NX

TA

TA

I

S

G

Y

YD

C

C

TR

TR


- důchod se rovná jednotlivým položkám poptávky: Y = C + I + G + NX

- tento výstup připadá na příjmy výrobních faktorů

- disponibilní důchod se rovná YD = Y + TR – TA

- tento disponibilní důchod se alokuje mezi spotřebu a úspory: YD = Y + TR – TA = C + S

- faktory ovlivňující agregátní poptávku

o situace v podmínkách jednoduché ekonomiky

Y = C + I (vyrobený a prodaný výstup jsou identické)

prodaný výstup: Y = C + S

I = S

o situace v podmínkách ekonomiky, kde funguje vláda a jsou realizovány vztahy k zahraničí

Y = C + I + G + NX

YD = Y + TR – TA

YD = C + S

C = Y + TR – TA – S

S – I = G + TR – TA + NX


- národní účty (systém národního účetnictví)

o sledují vývoj domácího (národního) důchodu

o uspořádaná soustava ukazatelů ® podchycení veškeré materiální, důchodové, i peněžní toky (transakce) mezi všemi ekonomickými subjekty


- vládní nákupy

o nákupy výrobních faktorů x nákupy zboží

o financování spotřeby x financování investic

o prostředky poskytované spotřebitelům x prostředky poskytované firmámVývoj ekonomického myšlení v oblasti veřejných financí a ekonomiky veřejného sektoru

- normativní interpretace základních problémů

- pozitivní interpretace

- 1. teoretické a praktické zkušenosti za 1. republiky (Rašín, Engliš, keynesiánci Macek a Nebesář

- po roku 1948 – sovětský model centrálního plánovacího mechanismu

Žádné komentáře:

Okomentovat