Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10) Přednáška: Místní finance

Výdaje

- existují určité typy statků, které obce zabezpečují pro vyšší úroveň

+ lokální statky (svoje)


omezení:
- existuje rozpočtové omezení daní příjmovou stranou

- rozsah odpovědností a povinností daný zákonem pro nižší celky

- samosprávám je rozsah a složení výdajů částečně určen

- stanoveny mzdové tarify zaměstnanců centrálně

- stát dohlíží na určitý standard poskytovaných služeb (rozsah, kvalitu,…)

- poskytuje některé služby i v rámci své působnosti (je velmi obtížné, pokud je služba nerentabilní, aby se snížil standard)

- obce dále nemohou ovlivnit demografické podmínky, přírodní podmínky (obec, odkud se stěhují občané, má jiné problémy než obec, která má dostatek mladých lidí)

- makroekonomické hledisko celého státu – odraz v obcích (pokud je konjunktura, není problém naplňování rozpočtu a poskytování služeb)

- vše se může měnit v čase, prostoru (i mezi jednotlivými kraji)Členění výdajů

1) podle ekonomického hlediska:
- běžné

- kapitálové


2) podle rozpočtové skladby:
- druhové (závazné)

- funkční

- kapitálové (u obcí se neužívá)


3) podle typu infrastruktury, na kterou jsou vynakládány:
- sociální

- ekonomické


4) podle funkcí veřejných financí:
- alokační (nejvíce)

- nedistribuční

- stabilizační


5) podle rozpočtového plánování:
- plánovatelé

- neplánovateléEkonomické hledisko


běžné výdaje ( v ČR asi 63 – 68 %)
- obec je vynakládá na běžné účely

- týkají se běžného rozpočtového roku

- pravidelně se opakující

- nájemné, platy, transfery, sociální dávky


kapitálové výdaje (v ČR asi 32 %)
- k financování dlouhodobých aktivit

- obec by si je měla naplánovat a rozdělit na celou dobu životnosti investičních aktivit

- obec by měla vědět celkové náklady do tohoto roku (+ plánované celkové náklady) a zdroje financování (dotace, vlastní, úvěry) + náklady daného roku + následujících let

způsob financování

- u SAPARDU nejprve obec zaplatí vše a po dokončení stavby a její kolaudaci dostanou peníze ze strukturálních fondů EU

- výnosy z prodeje majetku

- leasing, odpisy, úvěry

→ nesmíme zapomenout na náklady ještě před začátkem stavby (např. projektové N, výkup pozemků,…), ekonomický dopad (jaká bude poptávka po službě,..), ekologický dopad,…Rozpočtová skladba

druhové
- výdajů se týká třída 5 a 6

- č. 5 – běžné

- č. 6 – kapitálové (nastudovat členění výdajů)


funkční
- srozumitelnější pro občany

- rozdělení podle funkcí

- problém s hodnocením výdajů obcí a poté s jejich srovnávánímTyp infrastruktury

ekonomicky-technická

- obecní podniky (pro ně půjčky, dotace)

- půjčky, dotace soukromému sektoru, pokud si od nich obec služby najímá

- dotace a půjčky FO, PO, pokud chce obec podnikatele udržet v obci

- pro příspěvkové organizace

- na veřejné kanalizace

- výstavba bytů

- vyplácí se, aby se budoucí uživatelé podíleli na nákladech (např. osvětlení, místní komunikace, inženýrské sítě,…)


sociální
- transfery, dotace na sociální zařízení (azylové domy, domovy důchodců,…)

- školství

- zdravotnictví

- většinou neziskové organizace

- dovoz jídel – sociální službyVeřejné finance

alokační
- nejvíce se týkají samospráv

- nákup služeb, výrobků od soukromých firem obcí, aby mohla poskytnout služby obyvatelům

- kopírky, papíry, materiál

- tyto výdaje mohou mít i stabilizační účinek (poskytne příjmy firmám, zvýšení zaměstnanosti,..)

- nákup od místních firem

- statky a služby může obec poskytovat sama nebo je nakupovat (prostředky příspěvkových organizací)

- poplatkové služby → smíšený statek (vodné, stočné, komunální odpad)

problém – řada poplatků regulována státem (např. nájemné u starších domů) → musí poskytovat adresnou dotaci, pokud si služby lidé nemohou dovolit


redistribuční
- dotace jednotlivým subjektům (na nájemné, sociální služby)

- pravidla pro poskytování jsou dána zákony, část si může určit sama

= nedistribuční funkce je jen u toho, o čem si obec rozhoduje samaRozpočtové plánování

plánovatelné
- mandatorní výdaje (výdaje na sociální transfery)

- výdaje na mzdy, nájemné, otop, materiál,…

→ narůstá jejich podíl a tím se snižuje prostor pro ovlivňování obcí


neplánované
- nahodilé

- výdaje na povodně, sankční výdaje při porušení rozpočtových pravidel,…Struktura výdaje v ČR v roce 2002

- běžné 67,8 % - v rámci přenesené působnosti (financováno příspěvky SR)

- v rámci samostatné působnosti

- kapitálové 32,2 %


q funkční členění nám neumožňuje rozdělení výdajů, protože různé obce vykonávají jiné služby, některé samostatně, některé kumulovaně

q výdaje na školství – něco ze státu, něco od obcí + mzdy

q výdaje jsou různé podle velikostní struktury obcí (na samostatnou činnost úřadu jde velký % podíl výdajů – jsou neekonomické)

- mají malé objemy rozpočtu a nemají finance na velké investiční akce (např. na čističku,…)

q v porovnání s jinými zeměmi máme velký podíl kapitálových výdajů (zastaralost obcí)

q kraje jsou nejvíce financovány účelovými dotacemi a proto je dáno jaké budou mít výdaje a kam


- běžné

- kapitálové – ještě zatím neinvestují nebo minimálně (asi 10 %)

- část svých peněz vydávaly obcím na odstraňování škod po povodních

Žádné komentáře:

Okomentovat