Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

11) Přednáška: Místní finance

Majetek územních samospráv

- aby mohly instituce konat svou funkci, musí mít odpovídající majetek


Majetek

- je základním rysem a podmínkou samosprávy

- je základnou a nástrojem místní a regionální politiky

- je předpokladem realizace veřejného zájmu


Majetek obcí a krajů tvoří:
- nemovitosti (půda, lesy, pozemky)

- nehmotný majetek (práva duševního vlastnictví, pohledávky, ochranné známky,…)

- majetková práva

- CP a peníze


* majetek slouží k realizaci veřejného zájmu (zájem má na nich stát, obec nebo o něj nemá zájem soukromý sektor)
* majetek je zdrojem příjmů rozpočtu, předpokládaných úvěrů
* ale vyžaduje určité výdaje
* obec může, pokud hospodaří s majetkem, vstupovat do právních vztahů (prodávat ho, pronajímat)


Dělení majetku:

Ø na veřejnoprospěšné účely (sociální účely)

Ø slouží pro podnikání územní samosprávy (pokud ho vkládá do společnosti) – jde to ve většině zemí

Ø slouží pro výkon samosprávných funkcí (budova obecního úřadu, školy)


- obec může podmínit prodej lukrativních pozemků (staveb) např. vybudováním infrastruktury, aby se na službách podílel soukromý sektor

- dlouhodobý pronájem – vystaví to soukromý sektor a až po např. 20 letech to přejde na obec (do té doby platí nájem)

→ z ó n y s p o l e č n é h o r o z v o j e


Vliv na pozemky (nemovitosti)

- obec by měla mít představu, jak nakládat s majetkem (např. historické památky – nechat si je, prodat je?)

- poskytnout dotace na opravy soukromým subjektům

- vliv má nabídka a poptávka na trhu

- jestli má obec dostatek bytů nebo zda musí stavět

- záleží na managementu obce

- péče o majetek může způsobit příliv obyvatel do města, podnikatelů → vliv na cenu půdy = zpětné zhodnocení


Majetek obcí

- 1. 1. 1950 znárodnění majetku obcí státem a národními výbory – obce dostaly majetek jen do správy

- 1989 začalo navracení majetku (ne všechen, protože tohoto procesu se dotkla malá privatizace a restituce = jen pokud o majetek nebyl v privatizaci zájem)


V ČR

1) Postavení obce jako vlastníka (právní postavení)
- vlastnictví majetku je dáno Ústavou a zákony o obcích (128/2000) a o krajích, Listinou základních práv a svobod

- nemáme zákon jen o majetku obce (pouze majetku státu)

- podle Ústavy mají vlastnické právo – stát, obec, kraj, FO a PO

- hlava 7 – zahrnuje samosprávu → má svůj rozpočet a majetek (= znaky samosprávy)

- Listina zaručuje vlastnictví všem

- vyvlastnění je možné jen ve veřejném zájmu, za úhradu a na základě zákona; vlastnictví je nedotknutelné

- u obcí a krajů je vlastnictví vázáno na katastr (území) obce – nenáleží jim vypořádání, pokud se odstěhují (lidem nenáleží spoluvlastnictví majetku obce)

- právo je dáno i právní subjektivitou obce jako právnické osoby

- musíme odlišovat majetkoprávní vztahy (majetkové práva) od práva vlastnického (některá práva můžou být převedeny na jiné subjekty, ale jen práva ne majetek)


2) Faktické navracení majetku
- obcím byl majetek navrácen:

a) ze zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obce


§ historický majetek – majetek, který obce vlastnily k 31. 12. 1949 (k datu znárodnění); část se ale vrátit nedala (nová výstavba, právo trvalého použití, lesy, rybníky mimo obec)

- nevracelo:

- majetek bývalé federace

- majetek armády

- majetek ministerstva zahraničí (ambasády)

- majetek, který přešel do vlastnictví občana

- majetek dotčen restitucemi

- majetek, u kterého bylo právo dlouhodobého užívání

- majetek družstev a jiných nestátních organizací (KSČ)

- majetek, kde došlo k jeho výrazným změnám (na louce se postavily domy)

- lesy a pozemky v národních parcích


§ převedený do vlastnictví obcí na základě původního práva hospodaření – majetek, se kterým měly právo užívání národní výbory (ty se proměnily na obce)

§ bytový fond – obytné domy s pozemky, které se stavbou tvoří 1 funkční celek


- které jsou na katastru obce

- právo na hospodaření měla obec

- byly vlastnictvím státu


§ rozestavěné jednotky komplexní bytové výstavby – rozestavěné paneláky, pokud byly na území obce (k 31.12. 1992)

§ majetek investorských organizací – organizace národních výborů


obcím se vrátily:

- nezastavěné pozemky

- zastavěné pozemky ve vlastnictví FO (ty, které přešly do vlastnictví státu –

emigranti)

- majetek, který tvoří funkční celek


b) rozhodnutím
- nepřešlo automaticky, obec musela žádat Ministerstvo kultury, školství, okresní úřady

* majetek ve vlastnictví státu, na kterém byla provozována rozpočtová organizace a zřizovatelem byla obec
* malé podniky, které se neprodaly v privatizaci
* státní podniky, jehož funkce zřizovatele přešla na obec a okres (teplárny,…) → se souhlasem Ministerstva pro správu národního majetku a privatizaci


c) bezúplatný převod
- v rámci procesu privatizace od fondu národního majetku (CP v oblasti energetiky, teplárenství, distribuční energetické společnosti) s cílem zachování vlivu obce na společnost (regulace cen, veřejný zájem)

- akcie ČS, a. s.


d) dalšími zákony
- převod majetku na obce a kraje spolu s organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi podle:

Zákona č. 290/2002 Sb. o převodu některých dalších věcí, práva a závazků ČR

na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu

Zákona č. 157/2002 Sb. o přechodu některých věcí a práv a závazků z majetku

ČR do vlastnictví kraje

- taxativně vymezeno zvlášť pro každý kraj

- Ministerstvo kultury: Státní vědecké knihovny, Galerie

- Ministerstvo dopravy: Správa a údržba silnic

- Ministerstvo zemědělství: Učiliště

- Ministerstvo školství: Gymnázia, Dětské výchovné ústavy, Střední odborné

školy

- Ministerstvo zdravotnictví: nemocnice, územní střediska záchranné služby

- Ministerstvo práce a sociálních věcí: ústavy sociální péče

- po dobu 10 let nebyla možnost použít majetek na jinou činnost = SOUD ZRUŠIL

- pokud jde o movité věci, stále to platí (použité ke stejnému účelu, pokud se stane nepotřebným, musí být nejprve nabídnout k nákupu státu)


3) Hospodaření s majetkem
- obce a kraje mohou hospodařit s majetkem

* mají povinnost pečovat o něj, zachovávat jej a pečovat o jeho rozvoj
* provádí inventarizaci majetku, evidovat jej
* musí znát rozsah majetku
* obce majetek chrání před odcizením, poškozením, zneužitím


vlastnická práva:

- obce mohou majetek zapůjčit, pronajmout, prodat, darovat

- mohou majetek vkládat do PO (zakládaných obcemi)

- svěřovat zřizovaným organizacím (bezúplatně i úplatně)

- vkládat jej do majetku dobrovolných svazků obcí

- ručit majetkem, pojišťovat ho

- získávat jej převodem, darem, dědictvím

- vytvářej jej výstavbou a nákupem

- hospodaření je svěřeno z a s t u p i t e l s t v u o b c e

- u kraje se musí záměr dát 30 dní dopředu na úřední desku (u obcí 15 dní)

- nakládání s majetkem by mělo vycházet z dlouhodobých dokumentů:

- program rozvoje kraje (mikroregion, obce)

- územního plánu

- regulačního plánu (vychází z územního plánu)

- cenové mapy (vydává obecně závaznou vyhlášku)

- rozpočtové výhledy

- koncepce využití obecního majetku

- návrh na vytváření map hodnotových zón pozemků (jako cenové mapy u budov)

Žádné komentáře:

Okomentovat