Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13) Přednáška: Místní finance


Efektivnost veřejných statků a hospodaření veřejného sektoru


- důraz na výkonnost (kolik služeb poskytneme)

- důraz na kvalitativní službyNew Public Management

- přejímání prvků soukromého sektoru do veřejné správy

- jasná formulace cílů a orientace politiky a veřejné správy na výsledek

- jasné ohraničení zodpovědností mezi politikou a veřejnou správou

- orientace veřejných služeb na potřeby občanů (zákazníků)

- zlepšení a zkvalitnění nabídky veřejných služeb

- zvýšení hospodárnosti

- určení zodpovědností za konkrétní úlohy a vynaložené náklady

- podpora výkonnost a motivace zaměstnanců

output = výstup úzce zaměřený na kvantitu (počty opravených bytů,..)

outcome = vztahuje se ke kvalitě služby, účinek širší, hůře změřitelné, se subjektivním hodnocením

u nás je oboje VÝSTUP, ale z různých pohledů

- určíme standard služby a z něj je možno určit outcome (kvalitu máme a zjistíme počet)

- jedná se většinou o služby

3E

- efektivnost

- účinnost

- hospodárnost bývají proti soběVztahy mezi efektivností a účinností

Vstupy výstupy účinky

(zdroje, příjmy) (poskytované statky a služby) (čeho bylo dosaženo poskytnutím služby)

efektivnost účinnost

hospodárnost = získání vstupů, zdrojů v požadovaném množství a kvalitě s co nejmenšími náklady

účinnost = zajímá nejvíce spotřebitelů (množství statků, kvalita,…)Hodnocení výkonnosti a efektivnosti výdajů územních samosprávných celků

(viz. kopírka – tabulka – služba, vstupy, výstupy)Možné ukazatele hodnocení na úrovni obcí

- záleží, zda chceme postihnout kvalitativní /kvantitativní strany v absolutních nebo relativních jednotkáchNáklady

- zpravidla vyjádřené jednotkově (na 1 žáka SŠ, ZŠ, náklady na údržbu 1 m zeleně, náklady na 1 km silnice)

- porovnává – v prostoru (více obcí mezi sebou); v čase (1 služba za delší dobu)

- u větších měst v prostoru mezi jednotlivými částmi měst, mezi jednotlivými školami v obci,..

- porovnání mezi více obcemi je problém s tím, že obce mají různou úroveň služeb = analýza komparace

- výstup nejde vždy kvantifikovat (různé velikosti obcí, demografické podmínky)Míra využití

- porovnání nabídky a poptávky po službě

- využití tam, kde má veřejnost možnost vyjadřovat se ke službě (měly by vyjadřovat preference obyvatel)

- absolutní či relativní údaje

- např. u MHD, procento zaplněnosti škol, počet výpůjček v knihovněKvalita a standardy

- nějaké ukazatele mohou být i jednoznačné (% zdravotně nezávadné vody ve městě), obec má na standard normy, které musí dodržet

- lze posuzovat společně s cenou (= vyšší kvalita = roste cena)

- poměřujeme standard se službami obce a zjistíme kvalitu

- pro 1 službu může být více ukazatelů pro ověření kvality

- % z jíst MHD, u kterých byl dodržen jízdní řád, kontrola čistoty

vozidel, úpravy zastávek,…

- selektivní údaje (doba sjednání nápravy při podání stížnosti na

úřadě)Pokrytí

- týká se spíše statků a služeb, které má obec povinnost zajistit (např. % recyklovatelného odpadu,…)

- souvisí s kvalitouDostupnost

- týká se spíše menšinových skupin obyvatel, jaká je dostupnost služby pro ně (např. bezbariérové přístupy)Spokojenost

- souvisí se subjektivními vyjádřeními občanů

- lze využít ke zjištění i počet stížností (získá návrhy na zlepšení)

- zkoumat proč je nespokojenost a jaký je postup nápravy

- můžeme zjišťovat poptávku do budoucnaMarketing na úrovni místí samosprávy

- definování potřeb a poptávky na místní úrovni

- definování a alokace služeb a statků na bázi potřeb

potřeby ovlivňuje:

- demografická úroveň, věková struktura

- migrace

- ekonomická úroveň (útlum odvětví, rozvoj odvětví,…)

- požadavky na technickou infrastrukturu

- dopravní obslužnost (dostupnost škol a zdravotnických služeb) – může se projevit vyklidňováním vesnic

využijeme průzkum veřejného mínění, zprávy ministerstev,…


průzkum trhu x průzkum potřeb

- plánování a „design“ služby

- samotné zajištění služby

- hodnocení služby (průběžné hodnocení)

důležité je informovat občany o standardu služby, aby občané věděli, na co mají nárok

jasné označení úřadů (pro všechny skupiny,…), vstřícný a ochotný personál


segmentace

- dle označení těch, kterým obec službu poskytuje:

- klienti

- uživatelé

- příjemci

- beneficiaces

- z pohledů dopadů ( přímých či externích) na uživatele (poskytování služby žákům, ale v případě zrušení školy rodiče)

- z hlediska sociální charakteristiky komunity

- z hlediska zájmových skupin

- z hlediska těch, kterým je obec zodpovědná

- průzkum provedeme podle segmentů, kterých se týká


Marketingový mix pro produkt obce

4 P +

materiální prostředí (prostředí – zařízení, barevnost, atmosféra)

lidé (zaměstnanci – vzdělání, výběr, přínosy, kontakt se zákonem)

proces (politika, postupy, mechanizace, prostor pro rozhodování podřízených,…)

partnerství


8 P

1. produkt – rozsah, kvalita, úroveň, image, záruky

2. cena – úroveň, slevy, efektivnost nákladů, diferenciace

3. místo – umístění, přístupnost, flexibilita,…

4. podpora prodeje – reklama, osobní prodej, propagace,…

5. materiální prostředí – prostředí, hmotné podněty

6. lidé – zaměstnanci (vzdělání, výběr, postoje, vystupování), lidé (zákazníci – chování, kontakty mezi zákazníky)

7. proces – politika, postupy, průběh aktivit,…

8. partnerství – obyvatelé, soukromý, neziskový i veřejný sektor


Otázky:

Jak stanovit rozpočet?

Jak rozdělit prostředky na souběžně fungující organizace? (mezi školy – zohlednit režijní náklady, počet žáků)

Co se ziskem? (odvést, ponechat, proinvestovat)


Benchmarking

- srovnávání údajů v soukromém i veřejném sektoru

- komparace obcí ve statistických ročenkách

- definujeme z toho nejlepší (doporučenou) hodnotu

- hledání nejlepší organizace v té činnosti, kterou provozujeme

- zkoumání jak těchto výsledků dosáhla

- vytvoření plánů, jak zlepšit vlastní činnost a výkonnost

- komplementace těchto plánů

- monitorování a zhodnocení výsledků

- cílem je identifikace a implementace nejlepší varianty v praxi

- metoda zvyšování výkonnosti, proces zlepšování kvality, efektivní výměna zkušeností a učení se od druhých

vede k efektivnosti a zlepšení služeb
Veřejná kontrola


1) občanská (laická) – podle zákona č. 106/99 o přístupu k informacím


2) profesionální

- NKÚ

- Poslanecká sněmovna

- další profesní organizace – komora auditorů


ÚZC – vyplývá ze zákona o obcích (krajích) a ze zákona o rozpočtových pravidlech

- nemáme na to 1 zákon

- dále ze zákona o finanční kontrole ve veřejném sektoru – zákon č. 320 / 01

- metodické řízení

- veřejnoprávní kontrola

- řídící kontrola

- audit


Interní audit

- kromě malých obcí do 15 tisíc obyvatel musí všechny zavést institut interního auditu = nezávislý orgán

- týká se veškerých organizací zřízených obcemi (kromě malých)

audit

- výkonový (zkoumá účelnost, efektivnost, hospodárnost)

- systému (zda jsou systémy v pořádku)

- finanční (zkoumá veškeré výdaje)

připravuje se zákon, který by měl sjednotit veškeré přístupy

Žádné komentáře:

Okomentovat