Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7) Přednáška: Místní finance

Příjmy v ČR


Daňové příjmy v ČR

- obce začaly získávat příjmy z daní v roce 1993

změny rozpočtového určení daní:
* 1993 – 1996
* 1996 – 2000 (včetně)
* 2001
* 2002 – 20031993 – 1996

- v roce 1993 se daňové příjmy obcí staly: d a n ě z n e m o v i t o s t í (podle katastru – daň ze staveb a z pozemků, svěřená daň, daně rozděleny do pásem podle počtu obyvatel a podle toho se násobí základ daně korekčními koeficienty, které může obec o 1 stupeň zvýšit a o 3 snížit; u staveb podle účelu stavby a zastavěné plochy)


1. daň z příjmů FO z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (100 % podle trvalého bydliště FO) – žádná daňová pravomoc obcí


2. daň z příjmů FO ze ZČ a funkčních požitků (sdílená daň
- rok 1993 40 % obce, 60 % OÚ (podle počtu hybatel obce ku okresu)

- rok 1994 50 % obce, 50 % OÚ (100 % magistrátní města)

- rok 1995 55 % obce, 45 % OÚ (100 % magistrátní města)

- rok 1996 30 % obce (z toho 10 % podle plátcovy pokladny, 20 % podle počtu obyvatel

obce), 30 % OÚ, 40 % SR (70 % magistrátní města, 30 % SR)

→ celookresní výnos – docházelo k horizontální nespravedlnosti, proto byla územní vyrovnávací dotace


3. daň z příjmů PO
- od roku 1994 – kdy je poplatníkem obec

- od roku 1996 – 20 % podíl na celostátním výnosu (podle počtu obyvatel na počtu obyvatel ČR)


problémy:
* trvalé bydliště poplatníka nebylo shodné s místem podnikání = místní externality
* pokud podnikatel změnil právní formu, obec přišla o celý výnos = snaha přilákat podnikatele levnými pozemky, půjčky podnikatelům
* vratky daní (obec peníze utrácela průběžně a na konci roku neměla na vrácení)
* dynamika příjmů okresních rozpočtů rostla rychleji než SR


4. daň z nemovitostí (100 %)
→ NOVELA v roce 1996 – daň z příjmů FO ze ZČ se začala sdílet i státem (40 % do SR), aby se jim to kompenzovalo, začaly obce dostávat 20 % podíl na celostátním výnosu daní z příjmů PO1996 – 2000

pozitiva:
- oslabení vazby daně z příjmů FO ze ZČ na celookresní výnos – pouze u 20 %

- zapojení daně z příjmů PO


negativa:
- RUD (rozpočtové určení daní) nepostihlo všechny velikostní kategorie obcí stejnoměrně – nejhůře Magistrátní města a malé obce bez sídel plátcovy pokladny

- neodstranil se nerovnoměrný vývoj daňových příjmů územních rozpočtů a státního rozpočtu

- slabá vazba daňových příjmů s územím obce2001

- nové rozpočtové určení daní

cíl:
* odstranění příčin nerovnoměrných rozdílů v příjmech obcí (zejména u daně z příjmu FO)
* odstranění spekulativních aktivit obcí ve snaze o zvýšení příjmů
* odstranění nestability příjmů obcí při rozdílném vývoji právní úpravy jednotlivých daní rozšířením spektra daní, ze kterých se obcím stanoví podíly na výnosech daňových příjmů
* obr. č. 20

- od roku 2001 se okresní úřady staly samostatnou kapitolou SR

- stanoveno 14 velikostních kategorií obcí (KVKO)


daňový výnos = __počet obyvatel obce x KVKO______ x 20,59 /100 x objem daní

obcí S násobků z čitatele za všechny obce ČR


- nízký koeficient připravil obce o vysoké příjmy, proto lákaly okolní obce k přidružení, aby dosáhly vyššího koeficientu


- v rozmezí 101 tis. – 150 tis. je jen OlomoucSdílení a výlučné daňové příjmy

Pozitiva:
- zapojením většího spektra daní (stabilnější vývoj daňových příjmů obcí v čase a jejich lepší předvídatelnost)

- spravedlivější rozdělení daní (snížení územní nerovnosti)

- odstranění nerovnoměrné dynamiky ve vývoji daňových příjmů SR a ÚR

- nízká administrativní náročnost


Negativa:
- nepřesná konstrukce velikostních koeficientů

- nedostatečná autonomie obcí v ovlivňování daňových příjmů

- vysoký podíl sdílených daní na úkor daně z nemovitostí a případných obecních daní či obecních přirážek k daním

- malá motivace obcí k podpoře podnikání (oslabena vazba mezi vznikem a užitím daně)2002 – 2003 (bude platit i v roce 2004)

- zahrnula navíc financování krajů

- posílila obecní příjmy, u daní z příjmů FO a OSVČ šlo o 60 % (ne 70 %)

- snížil se podíl SR

- obce zůstaly

- kraje 3,1 % (nově) – pro každý kraj individuální %

- daň z příjmů FO ze ZČ do obecních příjmů + 1,5 % podle počtu zaměstnanců v obci ku počtu zaměstnancům v ČR

- do SR 74, 81 %

- 3,1 % kraje

- ostatní daně nezměněny

→ 30 % výnosu daně z příjmů FO ze SVČ - výnos daně – dle trvalého bydliště podnikatele

- celostátní výnos daněNedaňové příjmy

1. příjmy z vlastní hospodářské činnosti

2. příjmy z vlastní správní činnosti

o správní poplatky

o místní poplatky - ze psů

- za lázeňský pobyt a rekreační pobyt

- za užívání veřejného prostranství

- ze vstupného

- z hracích automatů

- za ubytovací kapacity

- za povolení k vjezdu motorových vozů

- za komunální odpad

- za zhodnocení stavebního pozemku

3. pokutyTransfery a dotace v ČR

q ze SR (schváleno rozpočtovým zákonem)

q ze státních fondů

q od krajů

q z EU (ze strukturálních fondů)Dotace schválené rozpočtovým zákonem

a) v rámci souhrnného vztahu SR = nárokové

- účelové – běžné

§ na domovy důchodců (zřizovatelům na 1 lůžko)

§ na ústavní sociální péči

§ příspěvek na provoz mateřských a ZŠ na 1 žáka (904 Kč – klesající tendence)

§ na vybraná zdravotnická zařízení

§ na výkon státní správy

§ na sociální dávky

§ na výkon zřizovatelských funkcí

§ na dopravní obslužnost (magistrát města)


- obce dostanou tyto dotace přes rozpočty krajů (základní částka 1230 Kč na 100 obyvatel)

- jsou nárokové, ale zúčtovatelné (kromě na výkon státní správy)b) z kapitoly všeobecná pokladní správa

- běžné

§ na integraci azylantů

§ na prevenci kriminality

§ na záchranné práce

§ obcím postiženým povodněmi


- kapitálové – individuální dotované stavby

→ další dotace jsou přesně vymezovány (např. rekonstrukce nemocnic v PCE, …)c) běžné a kapitálové dotace z rozpočtu ministerstev

- nenárokové

- realizace programů, které přispívají k rozvoji městské infrastruktury

- běžné – na vzdělání (přímé N)

- kapitálové - na výstavbu školských zařízení

- na rekonstrukci divadel

- zachování a regeneraci památkových rezervací

- …


Dotace ze státních fondů

- Státní fond rozvoje bydlení

- Státní fond dopravní infrastruktury


Kraje

- na činnost dobrovolných hasičských požárních sborů


Z EU

- přes Národní fond

- na čističky odpadních vod, na komunikace, podpora kultury

- např. Phare, Saphard,…Kapitálové příjmy

- asi 5 % příjmů

Žádné komentáře:

Okomentovat