Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nástroje ekonomiky veřejného sektoru

1. Co je podstatou teorie veřejné volby?

- teorie veřejné volby vysvětluje systém rozhodování

- odpovídá na otázky: jakými způsoby se projevují názory a preference voličů na fiskální otázky, jak se názory jednotlivců transformují do kolektivního rozhodnutí, jak rozhodují vlády o těchto záležitostech


2. Které hlavní faktory ovlivňují rozhodování občana voliče?

- individuální preference občana – každý občan upřednostňuje produkci a spotřebu jiného veřejného statku (sportovci podporují zvýšené rozpočtové výdaje na sport. Zařízení)

- výše příjmů občana – mezní užitek z veřejných statků je pro chudé občany vyšší než pro bohaté (využívání místní zlevněné dopravy)

- existující daňový systém – čím méně platí občan na daních, z nichž se financuje nákup veřejných statků a čím má vyšší užitek z určitých veřejných statků, tím více bude preferovat zvýšení výdajů na veřejné statky


3. Jakými postupy se názory občanů voličů promítají do výsledků kolektivních rozhodnutí příslušných vlád?

- respektování pravidla většiny

- absolutní většina – nadpoloviční většina (vyšší než 50)

- kvalifikovaná většina – speciálně vyjádřená číselná hodnota (2/3, 3/5, 80 %)

- výsledek prostého hlasování odpovídá preferenci (rozhodnutí) středního voliče


4. Jaké hlavní funkce vykonává NKÚ?

- kontrola spravování veřejných prostředků – kontrola hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky, státního závěrečného účtu ČR, plnění státního rozpočtu, hospodaření s prostředky poskytnutími ČR ze zahraničí, zadávání státních zakázek, vydávání a umořování státních cenných papírů


5. Které jsou hlavní složky NKÚ a jaká je jejich činnost?

- prezident – významný ústavní činitel, řídí a jedná jeho jménem, předsedá Kolegiu a Kárné komoře NKÚ, předkládá Kolegiu návrh plánu kontrolní činnosti, návrh rozpočtu a závěrečného účtu, všechny kontrolní závěry, návrh výroční zprávy o činnosti NKÚ, podněty Poslanecké sněmovně, Senátu,…

- viceprezident – zastupuje prezidenta v plném rozsahu

- členové NKÚ – 15 členů (volí Poslanecká sněmovna), vykonávají kontrolu, řídí kontrolní činnost a vypracovávají kontrolní závěry

- Kolegium NKÚ – nejvyšší kolektivní orgán, tvoří ho prezident, viceprezident a členové NKÚ, rozhoduje hlasováním

- Senáty NKÚ – kolektivní orgány složené ze 3 a více členů NKÚ; schvaluje kontrolní závěry, pro které byl zřízen

- kontroloři – provádějí kontrolní činnost


6. Co rámcově upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek?

a) závazný postup zadavatelů veřejných zakázek

b) průběh obchodní veřejné soutěže a způsob uzavírání smluv

c) způsob dohledu nad dodržováním tohoto zákona


- zákon se nevztahuje na poskytování účelových finančních podpor vědecké činnosti, na zakázky, jejichž předmět požívá ochrany autorského zákona a na nákup uměleckých, historických a sbírkových předmětů


7. Které jsou základní způsoby zadávání veřejných zakázek?

- obchodní veřejná soutěž

- dvoustupňová obchodní soutěž

- výzva více zájemcům

- zjednodušené zadání

- veřejná zakázka malého rozsahu

- výzva jednomu zájemci


8. Jaký je obecný postup při zadávání veřejných zakázek?

a) příprava zadavatele na zadání veřejné zakázky

b) vyhlášení obchodní veřejné soutěže

c) obsah podmínek soutěže

d) způsob podávání nabídek do soutěže

e) předkvalifikační řízení

f) složení jistoty

g) způsob hodnocení nabídek

h) soutěžní a zadávací lhůta

i) průběh hodnocení výsledků soutěže

j) hodnocení nabídek

Žádné komentáře:

Okomentovat