Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomika církví

1. Jaký je význam církví v současné době v ČR vůbec?

- církve jsou významným ekonomickým subjektem

- v ČR je 19 církví a náboženských společností

- církve vlastnily velký majetek, o který přišly; nyní se jedná o tom, zda a kolik majetku má být církvím vráceno, kolik majetku vůbec církve pro svoji činnost potřebují

- mezi současné držitele církevního majetku patří stát, různé státní organizace a také privátní subjekty

- církev má vliv na morální úroveň lidí, podílí se na šíření vzdělání a umění, je zdrojem kulturního bohatství a tradic, vyjadřuje se k aktuálním společenským problémům


2. Jaké jsou možnosti financování církví?

a) systém církevních příspěvků a církevní daně (Německo, Rakousko)

b) financování státem ( Belgie, Lucembursko)

c) financování jejími členy (VB, USA)


3. Jaký systém financování církví je uplatňován v Německu a v Rakousku?

Německo – církev má status veřejnoprávní korporace a vybírá církevní daně od členů svých farností a sborů, výnos je odevzdáván evangelické zemské církvi; církevní daň je daňovou přirážkou vypočítávanou podle výše daně z příjmů zaměstnanců (8 – 9 %)

Rakousko – základem finančních příjmů je výnos z vybíraného církevního příspěvku; má charakter daně, kterou musí platit všichni plnoletí členové církve s vlastním příjmem; povinnost trvá 3 měsíce po vystoupení z církve; základem pro stanovení příspěvku je veškerý zdanitelný roční příjem


4. Jak je zajišťováno financování církví v ČR v současném období?

možné způsoby financování církví v ČR:

a) výnosy z majetku

b) sbírky a dary

c) daňová asignace

d) sponzorské dary

e) církevní daň

f) státní příspěvky na památkovou péči

g) finanční náhrada za nevrácený majetek

h) vícezdrojové financování


5. Jaký je současný stav majetku církví?

- největší majetek má církev římskokatolická

- církevní majetek nemůže vlastnit fyzická osoba

- majetek církví vznikl z darů, ze sbírek, ze zvláštních plateb věřících, z odkazů, koupěmi, jako věno

- majetek byl postupně církvím odňat – nyní chce církev majetek zpátky, je to předmětem jednání mezi předsedou vlády a kardinálem od roku 1989 do současnosti

- otázkou je, proč a v jaké výši majetek církvím vracet (majetek by přispěl k ekonomickému osamostatnění církví x církev má být v souvislosti se svým základním posláním chudá, měla by majetek pouze užívat, ale ne vlastnit)


6. Jaká je struktura hlavních příjmů a výdajů církve římskokatolické v roce 1996 – 1997 v ČR?

Výdaje

a) z ústředních zdrojů – náklady na údržbu nemovitostí, náklady na platy, náklady na provoz

b) farnosti platí – platy duchovních, platy zaměstnanců, vlastní provoz a údržbu, příspěvky do ústředí, nákupy a vybavení

- výdaje církve římskokatolické činily 1457 772 000

- mezi nejčastější výdaje patřily výdaje mzdové, režijní, opravy památek, půjčky, bohoslužebné


Příjmy

- státní příspěvek na platy duchovních

- příjmy z majetku

- členské dary

- státní podpora na péči o památky

- příjmy církve římskokatolické činily 1 449 000 000 Kč

- mezi nejčastější příjmy patřily dary, nájemné z budov, úroky z vkladů, půjčky, náhrady škod


7. Jaké problémy a možnosti se jeví při restituci církevního majetku v ČR?

- nejspornějším majetkem je půda, lesy a průmyslové podniky

- problémem je to, že ani maximální rozsah restituovaného majetku nezajistí církvím plnou hospodářskou soběstačnost

Žádné komentáře:

Okomentovat