Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(11) Ekonomika výzkumu a vývoje

1) Jak je organizován výzkum a vývoj v ČR?

Za organizaci vědy a výzkumu v ČR odpojí tyto hlavní instituce:
· Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj

· Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

· Akademie věd ČR

· Grantová agentura ČR

· Resortní ministerstva a ústřední úřady

· Podniky

· Ostatní


2) Jak funguje Fond rozvoje vysokých škol?

* Zřizovatelem je MŠMT a Rada vysokých škol
* Výbor fondu rozvoje vysokých škol vyhlašuje pravidelně koncem února výběrové řízení na podání žádostí o dotace na výzkumné projekty celkem v 15 tematických okruzích, jež jsou obsahově zaměřeny na různé oblasti rozvoje vysokých škol.
* Vysoká škola se podílí na rozpočtových nákladech projektu nejméně jednou třetinou.
* Závaznými ukazateli pro výši přidělené dotace na projekt jsou:
* investiční prostředky
* neinvestiční prostředky celkem
* O čerpání přidělených finančních prostředků na řešení příslušných projektů je řešitel grantu povinen podat výkaz o hospodaření s přidělenými prostředky FRVŠ.


3) Jak hospodaří Akademie věd ČR v posledních letech?

Hlavním úkolem je přispívat badatelskou činností vysoké úrovně k rozvoji vědeckého poznání, vzdělanosti a kultury v naší zemi.

Od roku 1998 hospodaří jako příspěvková organizace.

Výdaje:
* neinvestiční výdaje
* příspěvky neziskovým organizacím
* dotace GA AV ČR
* investiční výdaje
* výdaje celkem 2,7 mld. (r. 1998)
* příjmy celkem 0,07 mld. (r. 1998)


4) Jak funguje Grantová agentura ČR?

Hlavním cílem GA ČR je poskytování účelových finančních prostředků ze státních zdrojů na základě výsledků veřejné soutěže na tyto účely:
* na podporu projektů vědecké činnosti a vývoje technologií navržených fyzickými nebo PO
* na podporu vybraných projektů


Orgány GA:
* předseda
* předsednictvo
* dozorčí rada
* oborové a podoborové komise


Ministerstvo financí stanovilo dvě formy poskytování finančních prostředků pro financování projektů:
* účelové dotace
* finanční výpomoc


5) Které jsou hlavní znaky institucionálního financování výzkumu a vývoje?

Podstatou je rozdělení rozpočtovaných finančních prostředků a ostatních zdrojů z veřejných rozpočtů pro konkrétní výzkumné instituce. Při současné organizaci výzkumu a vývoje v ČR jde o rozdělení finančních prostředků mezi tyto hlavní subjekty:
* Akademie věd ČR
* MŠMT: vysoké školy, fond rady vysokých škol
* ústřední resorty: kapitoly na výzkum realizovaný pracovišti ministerstev a ústředních úřadů


Institucionální financování:
* nejde o veřejnou soutěž a okruh uchazečů je omezen
* nepřijatý návrh projektu je vrácen k přepracování
* u výzkumných záměrů jde o výzkumnou činnost celé organizace


6) Které jsou hlavní znaky účelového financování výzkumu a vývoje?

Podstatou je financování vybraných výzkumných projektů, označovaných nejčastěji jako granty.

Znaky:
* ve veřejné soutěži se mohou ucházet všechny právnické a fyzické osoby
* jsou v zásadě dvě možnosti: předložený návrh projektu přijmou nebo odmítnou
* u návrhu projektu jde o výzkumnou činnost jednotlivců, event. týmů


7) Jak lze hodnotit efektivnost vynakládaných finančních prostředků na výzkum a vývoj?

Mezi nejčastější způsoby hodnocení výzkumné činnosti na pracovištích Akademie a vysokých škol patří:
* počet vyřešených výzkumných úkolů
* počet publikovaných vědeckých prací v renomovaných vědeckých časopisech
* počet přihlášených patentů
* počet vystoupení na různých vědeckých konferencích
* počet členství v redakcích renomovaných časopisů
* počet grantů se zahraniční účastí

Žádné komentáře:

Okomentovat