Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(13) Ekonomika péče o životní prostředí

1) Jaká je obecná struktura výdajů na péči o životní prostředí?

výdaje:
- státní rozpočet: rozpočet MŽP

- Územní odbory MŽP

- Státní fond ŽP

- Česká inspekce ŽP

- odbory životního prostředí KÚ

- odbory životního prostředí měst a obcí

- ostatní organizace


2) Jaká je struktura výdajů kapitoly MŽP?

hlavní druhy výdajů MŽP:
- výdaje na činnost rozpočtových organizací

- příspěvky na činnost příspěvkových organizací

- dotace občanským sdružením

- dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům

- ostatní dotace a příspěvky


3) Které jsou hlavní ekonomické nástroje ekologické politiky v ČR?

- vybírání poplatků a odvodů

- úplaty

- úhrady

- pokuty

- náhrady


4) Jaká je struktura příjmů a výdajů SFŽP?

Příjmy:
- úplaty za vypouštění odpadních vod

- úplaty za odběr podzemních vod

- odvody za odnětí půdy

- poplatky za uložení odpadů

- výnosy z pokut

- úroky z půjček

- dary o zahraničních institucí


Výdaje – příspěvky na:
- budování skládek a odpadů

- výstavbu spaloven komunálních a jiných odpadů

- budování čistíren odpadních vod

- budování kanalizačních systémů

- změnu systému vytápění budov přechodem na ušlechtilá paliva

- výstavbu vodních nádrží, jako zdroje pitné a užitkové vody

revitalizaci říčních toků a rybníků1996


5354,2


4644,7


5) Jakou funkci má vybírání poplatků za poškozování životního prostředí?

Vybírání environmentálních poplatků má 2 základní cíle:
- výchovný: vytvořit represivní prostředí pro ty subjekty, které se chovají neenvironmentálně

- fiskální: získat finanční prostředky od těch subjektů, které nerespektují environmentální předpisy


6) Které jsou hlavní druhy poplatků, úplat a pokut vybíraných za poškozování životního prostředí?

- poplatky za znečišťování ovzduší

- poplatky za uložení odpadů na skládkách

- odvody za odnětí půdy

- odvody za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

- odvody za skácení dřevin a poplatky v národních parcích

- úhrady z dobývacích prostorů

- úhrada za vydobyté suroviny

- pokuty za porušení ustanovení zákona o vodách

- pokuty za znečišťování ovzduší

- pokuty za porušení ustanovení zákona o odpadech


7) Jak se uplatňují ekologické daně při péči o životní prostředí?

Institut ekologických daní v současné době v ČR nahrazuje poměrně velké množství osvobození od jiných druhů daní, pokud jde o environmentálně pozitivní efekty určitých činností.


8) Jaká je struktura příjmů a výdajů krajských a obecních úřadů při péči o životní prostředí?

Příjmy:
- výnosy z pokut za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství

- na velkoplošné rozšiřování rostlinné zeleně

- na ochranu přírody

- nabudování zařízení a financování aktivit spojených s ekologickou výchovou


9) Jak se vyvíjelo hospodaření SFŽP v letech 1993 – 1996?

rok

příjmy

výdaje


1993

2767,6

2894,5


1994

4489,1

3584,2


1995

4959,5

4917,9


- výnosy z poplatků za znečišťování ovzduší

- výnosy z pokut od právnických a fyzických podnikatelů za porušení povinností při nakládání s odpady

- výnosy z pokut při porušení zákona o ochraně přírody a krajiny

- výnosy z poplatků za stavební povolení k ekologickým stavbám


Výdaje:
- finanční příspěvky k provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody na základě dohod s vlastníky či nájemníky pozemků

- úhrady ztráty za nařízenou změnu kultury na zemědělských pozemcích s cílem ochrany životního prostředí

- administrativní výdaje s provozem odboru


10) Jak se hodnotí ekonomická efektivnost výdajů na péči o životní prostředí?

Ekonomickou efektivnost výdajů na péči o životní prostředí je možné definovat jako poměr mezi výdaji a příslušnými environmentálními užitky pomocí koeficientu ekonomické efektivnosti.

výdaje na životní prostředí (Kč)

Koeficient EE = --------------------------------------------------------

dosažené environmentální užitky (Kč)

Je-li hodnota koeficientu větší než 1, jde o neefektivní vydávání finančních prostředků.

Žádné komentáře:

Okomentovat