Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9) Přednáška: POJIŠTĚNÍ OSOB

POJIŠTĚNÍ OSOB

Životní pojištění v EU v 90. letech:
- trvalý meziroční i když nerovnoměrný nárůst v letech 1990-91 + 2,1% v přijatém pojistném (resp. v předepsaném pojistném)
- v meziroční nárůst 1999-2000 + 17,1%

Životní pojištění v ČR v 90. letech:
- nárůst nebyl tak vysoký => výjimku tvořil rok 2000-2001 nárůst + 24,6%
=> obrovský nárůst => v roce 2001 bylo předepsáno za životní pojištění všemi pojišťovnami působícími na území ČR 28,4 mld. Kč

(+) existuje v rámci ČR dobrovolné sdružení pojišťoven + taktéž v rámci EU Výbor pojišťoven => ten každoročně vydává statistické údaje:
• všechny státy v průměru vykazují 0,8 životních pojistných smluv na 1 obyvatele
• nejvíce v Nizozemí – kde na 1 obyvatele připadá 2,5 životní pojistné smlouvy, Velká Británie – 1,8 a v ČR 0,6

Životní pojištění obecně významně ovlivňuje národní ekonomiku => pojišťovny vytváří technické rezervy => vytváří se velký objem finančních prostředků => finančních rezerv + funguje i protiinflačně => odkládáme spotřebu do budoucna!

+ V zemích EU v roce 2001 v součtu byla výše technických rezerv na úrovni 770% ročního předepsaného životního pojistného !

Proč pojištění osob vzniklo:
- pojištění osob napomáhá pojištěnému v určitých složitých životních situacích => zabezpečí sebe nebo rodinu či blízké

- u životního či úrazového pojištění => nedochází k přepojištění => můžeme být pojištěni u více pojišťoven či mít sjednáno více pojistných smluv životního pojištění

zásada: životní pojištění můžeme mít v pojistných smlouvách sjednáno libovolný počet a výši pojistného si sjednáváme dle potřeby

- pojištění pro případ smrti či úrazu => jsou kryty škody vzniklé jakoukoliv nahodilou událostí

(+) v případě, že za vzniklou škodu na zdraví bude odpovídat někdo jiný
„škůdce“ plní z titulu jeho odpovědnosti za škody
- zároveň „poškozený“ získá ze své pojistky také plnění – viz. §821 obchodního zákoníku

Soukromé životní pojištění => mělo by se stát sociálním nástrojem v sociální politice státu => tj. v okamžiku kdy se pojištěný dostane do složité životní situace => má jednak určité státní zabezpečení + dnes by se „zabezpečení dlouhodobě nečinných osob“ mělo mezi státem podělit mezi další subjekty – tj. mezi stát, zaměstnavatel a tuto soukromou osobu => životní pojištění mělo stát dalším jeho dalším dodatečným příjmem.

O roku 2001 začala fungovat státní podpora soukromého životního komerčního pojištění => do roku 2000 stát životní pojištění nijak nepodporoval.


- ukázky jak lze motivovat ke spoření pomocí státní podpory:

• STAVEBNÍ SPOŘENÍ
- stát podporuje až částkou 4500 Kč / ročně na sjednanou smlouvu o stavebním spoření
- do roku 2002 již bylo stavebním spořením kumulováno 85 mld. Kč od obyvatel ČR

• PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM
- funguje od roku 1994
- jde o připojištění, kde část pojistného platí stát
- v roce 2000 se účastnilo penzijního připojištění 2,5 mil. obyvatel ČR a vybralo se 11 mld. Kč (2002) na příspěvcích včetně státního příspěvku

• STÁTNÍ DAŇOVÁ ÚLEVA PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ
- o roku 2000 začíná fungovat státní daňová podpora těch, kteří si sjednali penzijní připojištění s placenou pojistnou částkou vyšší než 500,- Kč/měsíc => tito pojištění si mohou uplatnit daňový odpočet až ve výši 12.000,- Kč ročně
- na penzijním připojištění se může podílet částečnou platbou i zaměstnavatel => od roku 2002 se státní daňová úleva vztahuje i na tyto zaměstnavatele


* DAŇOVÁ ULEVA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Životní pojištění komerční
- do roku 2000 zde nebyla žádná státní podpora => jedinou „podporou“ bylo to, že výnosy z rezerv na životní pojištění se kterými pojišťovny mohly hospodařit a připisovaly se k vloženému pojištění => byly zdaňovány pouze při výplatě pojistné částky či v období, kdy bylo vyplaceno odbytné (normálně se jiné fondy daní každoročně)
- novela zákona o dani z příjmů z roku 2001 přiznává daňové zvýhodnění soukromému životnímu pojištění
- týká se pojištění, které v sobě obsahuje riziko dožití se sjednané doby, nebo riziko dožití se určitého věku nebo smrti nebo sjednané pro případ smrti či dožití se v případě invalidity
- státní podpora funguje jen u životního pojištění, která jsou sjednány na dobu dožití věku 60 let! => nevztahuje se na kratší pojistky
- toto pojištění musí trvat minimálně 5 let

(+) pojistné se platí ze mzdy, která je ze zdanění nebo u podnikající osoby z peněz, které zbydou po zdanění:
- možnost zpětně daňově zahladit => odečíst ze základu daně pojištění, které ročně sjednávám na životní pojištění – za podmínek:
- životní smluvní pojištění je sjednáno do věku 60 let
- pojištění trvá minimálně 5 let

Jednorázové sjednání životního pojištění:
- ihned na začátku pojištění vložíme pojistnou částku + pojišťovna provede rozpočet kolik by činilo roční pojistné a pak si můžeme každoročně odečíst z daňového základu určitou částku

Daňové výhody zaměstnavatele:
- na životní prostředí může opět přispívat zaměstnavatel + aby tak činil – tak pro něj platí daňové výhody zaměstnavatele => výše pojistného, které bude zaměstnanci platit zaměstnavatel – může být pro zaměstnavatel odpočitatelnou položkou (výdajem zaměstnavatele) => pouze však do částky 8000,- Kč ročně (za zdaňovací období)
- ze zaplaceného pojištění nehradí zaměstnavatel pojištění na sociální zabezpečení a státní zaměstnaneckou politiku a zároveň i všeobecné zdravotní pojištění!

vyměřovací základ daně – životní pojištění hrazené zaměstnavatele => toto bude upravený základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění

- podobně to platí i pro zaměstnance – odečítá si od základu daně pojištění, které hradí

(+) novelou zákona o dani z příjmu => opět pojištění, které bude zaměstnavatel hradit svému zaměstnanci bude osvobozeno od daně z příjmu – maximální odečitatelná položka 12000,- Kč

Provádí se zdanění každého příjmu!
- u fyzické osoby lze za příjem považovat výnos z umístění životního pojištění => tento výnos je většinou již zdaněn pojišťovnou => dle zákona o dani z příjmů se používá zvláštní sazba daně z příjmu ve výši 15%
- jiná sazba je v okamžiku, že se rozhodneme, že ukončíme životní pojištění dříve než uběhla sjednaná doba => pojišťovna vyplatí tzv. odbytné + opět zhodnocené o výnosy z umístění technických rezerv životního pojištění => tyto výnosy jsou zdanitelným příjmem a na tyto platí zvláštní sazba daně 25%

Jaká rizika kryje životní pojištění:
- je tzv. rezervotvorné => kryje rizika dožití se určitého věku či doby, v době sjednané je pojištění odkládáno do rezervy životního pojištění a ta je na konci pojištění plně vyplacena - pojistná částka
- nicméně toto je základní forma => životní pojištění by nebylo příliš zajímavé => proto je kombinováno s dalšími rizikovými složkami jako jsou: smrt, atd. =>

(1) pojištění pro případ smrti

(2) pojištění pro případ dožití se sjednané doby
- (1)+(2) = čisté kapitálové pojištění
- pak po skončení pojištění je vyplacena rezerva – pojistná částka + nebo jsou vypláceny pravidelné částky ve formě výplaty důchodu

(3) investiční kapitálové pojištění
- funguje v EU – pojišťovna nabídne různé způsoby jak bude s vloženým pojistným nakládáno + jaké budou výnosy a klienti si sami rozhodnou o způsobu nakládání s vloženou rezervou

(4) životní pojištění s rizikem závažných onemocnění
- riziko závažných onemocnění se také kombinuje s klasickým životním pojištěním

Pojistné může být placeno (a) běžně (měsíc, čtvrtletí, rok) nebo (b) jednorázově, kdy pojišťovna propočte jaký má být jednorázový vklad na cílovou pojistnou částku na konci roku a nebo (c) tzv. předplácením pojištění – kdy část pojistného zaplatíme předem a další běžné částky se sníží.

Pojišťovna zvláštním způsobem nakládá z vybraným životním pojištěním:
- to je dáno prováděcí vyhláškou k zákonu o pojišťovnictví
- životní pojištění – vytváření rezerv => je pravidelně zvýhodňováno tzv. technickým úrokem, který je pravidelně vyhlašován a ten je propočtem do pojistného => garantovaný úrok sjednaný na celou dobu trvání pojištění => o tento úrok se „platí menší pojistné“
- navíc se připočítávají zhodnocené výnosy z umístění technické rezervy na finančním trhu => podíly na výnosech => různá výše dle různých okolnostíOdbytné u životního pojištění ukončeného před sjednanou lhůtou

Až od doby, kdy jsou uspokojeny všechny náklady pojišťovny související s uzavřením pojistné smlouvy životního pojištění => teprve pak jsou další zaplacené pojistné odkládány do rezervy
- např. až od 2-ho roku trvání životního pojištění se začíná vytvářet rezerva
- až cca po ½ doby trvání životního pojištění bude teprve vytvořena rezerva v té samé výši jako činí vložená pojistná částka
= tomuto zvláštnímu hospodaření s vybraným pojištěním se říká „zillmerizace“

Zproštění od placení pojistného
- je to vlastně riziko, které pojišťovna přebírá na sebe = okamžik, kdy se v průběhu trvání životního pojištění dostaneme do určité složité situace => resp. do trvalé invalidity => kdy nám bude vyplácen trvalý invalidní důchod
- pak je třeba požádat pojišťovnu o zproštění od placení pojistného

V případě, že je sjednáno riziko smrti => ve smlouvě by měla být sjednána (uvedena) „oprávněná osoba“ – můžeme určit koho chceme – částka nepodléhá dědickému řízení. Teprve v případě, že oprávněná osoba určená není či je určena, ale zemřela dříve => tak nastupuje ustanovení Obchodního zákoníka => v prvé řadě manželé pojištěného, není-li jich tak se oprávněnou osobu stávají děti, není-li jich tak rodiče.

Pojištění závažného onemocnění:
- kdy v průběhu doby pojištění člověk onemocní některou z vyjmenovaných nemocí (Česká pojišťovna jich vyjmenovává 7)
- u tohoto pojištění funguje tzv. čekací doba = 6 měsíců od sjednání pojistné smlouvy => a pokud se nemoc projeví v této lhůtě, tak pojistná smlouva zaniká a klient nedostane žádné plnění
- když je diagnostikováno po této čekací době => dochází tím k vyčerpání nahodilé události (tím, že k ní došlo) => a tak pojištění zaniká – výplatou náhrady

Žádné komentáře:

Okomentovat