Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) Přednáška: ZÁKLADNÍ POJISTNÉ TERMÍNY

ZÁKLADNÍ POJISTNÉ TERMÍNY

1/ Pojistný trh - místní a časové soustředění nabídky (N) a poptávky (P) po pojištění

2/ Pojistný kmen - soubor všech uzavřených pojistných smluv konkrétní pojišťovny, ale vždy musí být doplněn o příslušenství pojistného kmene => finanční prostředky ve výši technických rezerv k pojistným smlouvám a práva a povinnosti vyplývající z těchto pojistných smluv

3/ Pojistné riziko - možnost vzniku nahodilé události se kterou je spojena pojišťovny uhradit vzniklou škodu a nebo vyplatit sjednanou pojistnou částku

4/ Pojistné podmínky - ke každé smlouvě pojišťovna vydává své vlastní podmínky včetně všeobecných pojistných podmínek, ve kterých je upraven vztah mezi pojišťovnou a klientem

5/ Pojistná smlouva - písemný dokument – dohoda dvou smluvních stran – řešící pojistné, pojistitele a pojistníka

6/ Pojistka - doklad => pojistná smlouva uzavřená jako potvrzení pojištění o převzetí pojištění a obě dvě strany mají zato, že pojištění je funkční

7/ Pojistník - fyzická i právnická osoba, tj. osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu a ve většině případů bývá zároveň i pojištěným a základem je povinnost platit pojistné

8/ Pojistitel - v ČR jde vždy a pouze jen o právnickou osobu, která vykonává pojišťovací činnost (pojišťovna) dle zákona o pojišťovnictví – uzavírá pojistné smlouvy, spravuje vybrané pojistné a vyplácí vyměřené pojistné částky dle občanského zákoníka
- součástí pojišťovacích činností je nakládání s aktivy a jejich finanční umisťování, uzavírání zajistných smluv a také pojišťovna může být účinná na poli prevence škod, zábrany škod jak po stránce informační tak peněžní

9/ Pojištění - osoba (fyzická či právnická osoba) na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost se pojištění vztahuje

10/ Pojišťovací agent - zprostředkovatel pojištění, pro pojišťovnu vyhledává klienty a za pojišťovnu sjednává pojistné smlouvy – jedná na základě plné moci pojišťovny

11/ Pojišťovací makléř - zprostředkovatel pojištění, ale stojí na straně klienta, má plnou moc za klienta, že smí jeho jménem jednat s pojišťovnou

12/ Pojistné plnění - náhrada pojistitele v případě pojistné události – dle současné právní úpravy má právo na pojistné plnění „vlastník věci“ v případě pojištění majetku – v návrhu novely se objevuje termín „oprávněná osoba“
- v pojištění osob má právo na plnění ten na jehož zdraví či život bylo pojištění uzavřeno, v případě smrti je to určená oprávněná nebo obmyšlená osoba
- v pojištění odpovědnosti za škodu má právo na plnění poškozený

13/ Pojistné - cena za poskytovanou pojistnou ochranu a navíc je pojistné rozdělené na:
a) zasloužené pojistné
b) nezasloužené pojistné (vyplývá z časového rozlišení pojistného roku)

14/ Pojistná částka - ve smlouvě dohodnutá nejvyšší hranice pojistného plnění + u pojištění majetku by měla odpovídat pojistné hodnotě

15/ Pojistná doba - časové vymezení vztahu mezi pojistitelem a pojistníkem – může být přesně stanovena v pojistné smlouvě nebo některé pojistné smlouvy nemají stanovený konkrétní datum (konec) a je stanoven pouze začátek a doba je vymezena tzv. pojistnými obdobími (úseky, za které bude placeno pojistné)

16/ Solventnost pojišťovny - schopnost trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu všech závazků vyplývajících z pojistných smluv

17/ Správa pojištění - soubor činností k udržení a k aktualizaci pojistných smluv

18/ Likvidace pojistné události - soubor činností, které končí výplatou pojistného plnění (události) – přijmutí pojistného hlášení, šetření škody, dokladování škody,…..

19/ Životní pojištění - sem se řadí pojištění pro případ dožití, smrti, důchodové pojištění, svatební pojištění a dále k němu řadíme úrazové pojištění v případě je-li doplňkem smlouvy životního pojištění

20/ Neživotní pojištění - úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úvěru, pojištění právní ochrany, pojištění pomoci osobám v nouzi (tzv. cestovní pojištění)

21/ Vinkulace pojistného plnění - je postoupení práva na pojistné plnění někomu jinému (u úvěru)

Žádné komentáře:

Okomentovat