Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) Přednáška: HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ

• prvotně-pospolná společnost – lidé si pouze stavěli hráze
• otrokářství – společenský řád – hospodářství – společnost si vyrábí vše co potřebuje v rámci určitých oborových sdružení
• ve Starém Egyptě – kameníci uzavírali vzájemné dohody o vzájemném krytí pohřbu, krytí nákladů karavan, ale i uhynutí zvířat
• římské pohřební spolky – zajišťovaly vybavení pohřbu nebo náhrobku pro svoje členy
• v Řecku – sociální pojištění pro případ zranění ve válce
• Námořní půjčka = smlouva o půjčce, kdy dlužník a majitel lodi si půjčil určitou částku, v době, kdy dostal materiál, majitel měl zaplatit – vysoký úrok (vyšší o pojistné). Když loď nedoplula celou půjčku si majitel ponechal – žádný úrok
• feudální společenský řád – ti, kdo byli sdruženi ve spolku si pomáhali – požární – nejen nahradit škodu, ale i represivní institut

1379 – 1. pojistná smlouva – pro případ námořního rizika
18. st. – kavárna Eduarda Lloyda – scházeli se zde burzovní makléři zabývající se pojištěním nákladu na lodi (námořní dopravou)
1308 pojistná smlouva – životní pojištění v Paříži
v 18. st. - Lorento Jonti – Francouz – vymyslel zvláštní důchodové pojištění – tontiny – vkladatelé vkládali určité tonty, byly rozděleni do věkových skupin, vyplácela se těm, kteří žili – bylo provozováno bez matematicko-statistických podkladů (často schodek)

Kapitalismus - úkolem pojištění zabezpečit tomu, kdo provozoval pojištění zisk
- pojištění majetku podnikatelů – náhrada škody – nejen že ji zaplatí, ale může pokračovat v činnosti
- dochází k rozvoji techniky => pojištění strojních rizik
- pojištění krádeže vloupáním
- rozvíjí se pojištění krupobití a pojištění hospodářských zvířat

na konci 19. st.
- hovoříme o tzv. zajištění (pojištění rizika pojišťovny)

1846 – 1. zajišťovna – Kolín nad Rýnem – pojišťovna pojišťoven – vytváří pojistnou ochranu pojišťovnám

Habsburská monarchie
- rozvoj požárního pojištění v Českých zemích
- poškození ohněm dostali „žebravé licence“ nebo se prováděli sbírky v kostelích pro ty, jejichž majetek byl zničen požárem
- povinné pojištění hasičů - Bořek – v každém městě fond => přispívá každý občan z města (když má byt) => a v případě požáru se z něj čerpalo

období Marie Terezie
- vydávala různé patenty, které podněcovaly k zakládání pojišťoven nebo spolků (Fond na úhradu škod vzniklých požárem, povodní a nepřízní počasí)

1748-1771 - 1. pojištění života (penzijní předpis, který upravoval vyplácení penzí vdovám a sirotků)

1811 - „odvážné pojistné smlouvy“ – pojistné smlouvy

27.10.1827 - 1. Česká vzájemná pojišťovna v Praze ve Spálené ulici – přetrvala až do roku 1845 kdy závazky přešli na Státní českou pojišťovnu
- pojištění staveb pro případ požáru – 1. produkt

1830 - Moravskoslezská vzájemná pojišťovna

1848 - rozvoj dalších vzájemných spolků – určitá osobnost z tehdejší doby stála v čele


období 1. republiky – viz. skripta


- v téhle chvíli pojišťovny stavěly nebo pronajímaly občanům byty

- pojistná smlouva – v případě pojistné události hrazeno pojistné
- Zákon č. 33/145 Sb. O pojistné smlouvě
- Zákon č. 147 z roku 1934 o zabezpečení nároků pojistníků
- Pojišťovna Fenix – jedna z největších v Československu – skončila ve schodku 700 mil. Kč !
- úpadek této banky způsobil na našem trhu značné škody => část nesl stát, ostatní bylo rozprostřeno na ostatní pojišťovny

po 2. sv. válce

24.10.1945 - Košický národní program – došlo ke znárodnění smluvního pojištění zestátněním

1.1.1947 - sestaveno 5 pojišťoven – Pojišťovna Slavie, Česká Pojišťovna, Pražská městská pojišťovna, Slovan, Nemocenská pojišťovna => neměly dlouhého trvání

1.1.1948 - byly pojišťovny sloučeny do jednoho národního podniku Československá pojišťovna, n.p.

1948 – 1990 - Československá pojišťovna působila pod různými názvy – tato pojišťovna musela uspokojit smlouvy občanů o pojištění soukromého majetku, budov a domácností, havarijního pojištění
- tato pojišťovna byla i zároveň zajišťovna

Žádné komentáře:

Okomentovat