Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7) Přednáška: POJIŠTĚNÍ MAJETKU


POJIŠTĚNÍ MAJETKU


- doplnění skript => jednotlivé druhy pojištění majetku

(A) Pojištění na vyjmenovaná rizika

1/ Živelné pojištění
- od 70. let Švýcarská pojišťovna každoročně vydává přehled: Katastrofické škody ve světě
- hranice pro zařazení byla v roce 1998 určena na 64,6 mil. USD a nebo počet postižených mrtvých osob 20
- v roce 2000 byla tato hranice posunuta již na 50 zraněných a 2000 bez přístřeší
- těchto nahodilých událostí bylo celosvětově 342 za rok + celkové škody byly za 63,5 mld. USD + 45000 lidí zahynulo nicméně pojištěných škod => pojišťovny uhradily pouze 17 mil. USD => ve srovnání s rokem 1997 nárůst škod o 250%
- byly sem zahrnuty například hurkány v USA, krupobití, povodně v Číně
- zároveň Švýcarská pojišťovna sleduje k jak velkým škodám dochází:
20% škod způsobeno lidskou nedokonalostí => 70% v silniční
34% požáry a výbuchy
33% letecké havárie
30% námořní havárie
- porovnání škod co do počtu a rozsahu škod – dnes a 60. léta:
5x více přírodních katastrof, výše škody vzrostla 8x, počet pojištěných škod vzrostla 15x

- požární úsek pojišťovnictví => 60. léta nově se začínají používat umělé hmoty + velké shromažďování materiálů => zvýšení požárních událostí v 70. letech spojených s velkými výplatami pojistných plnění + vlivem konkurence v pojišťovnictví byly sazby pojistného stlačovány dolů => až do 90. let pojišťovny pouze přežívaly => kdy zejména pojistné sazby byly udržovány uměle nízko a nepokrývaly rozsah škod

- rok 2000 v počtu sledovaných událostí byl na 1. místě => 850 velkých katastrofických událostí => většina z nich na málo osídlených místech planety => proto škody neměly tak katastrofický rozsah

- v roce 2001 – článek časopisu Pojistný obzor => mráz v Mongolsku a Rusku, vlna veder na Novém Zélandě a v USA, povodně v Asii
+ teroristický útok v New Yorku => škody byly vyčísleny na 40 mld. USD => z toho 11 mld. USD ztráty na výrobě, 10 mld. USD odpovědnostní škody, 6 mld. USD majetkové škody mimo dvou zničených výškových budov (3,5 mld. USD), 2,7 mld. USD životní pojištění, 2,0 mld. USD úrazové pojištění

- v roce 2002: povodně v ČR => zatím bylo zničeno 1000 domů, 225.000 lidí bylo evakuováno, škody byly vyčísleny na 90 mld. Kč

Požáry v ČR = je registrováno ročně kolem 20000 požárů => přímé škody činí kolem 1,5 mld. Kč a následné škody činí cca 1 mld. Kč ročně

+ příčiny požárů = nedbalost 7500 případů ročně, úmyslné zapálení či zapálení dětmi 4500 případů ročně, technické závady 4500 případů

+ zákon o požární ochraně ukládá právnickým i podnikajícím fyzickým osobám ustanovit ve své firmě způsobilou osobu, která má posoudit možnost vzniku požáru ve firmě + sestavit evakuační plán pro případ požáru + hasební řád pro ochranu majetku

- Na živelné přírodní či jiné katastrofy je možné využít několik způsobů ochrany, ale nicméně zůstává riziko velké škody => v pojistné smlouvě musí být přesně definováno pro jaké příčiny je sjednána (např. vichřice – jaká síla větru, krupobití, co představuje zemětřesení,……) – tj. jak přesně je pojistná událost definována => aby vznikla podmínka vzniku konkrétní pojistné události – škody.


2/ Pojištění krádeže vloupáním nebo loupežného přepadení
- obě dvě pojistné nebezpečí se ve většině případů kombinují – sdružují
- za první pololetí roku 1999 => bylo v ČR registrováno 7900 bytových krádeží => tj. průměrně 53 za den + v době dovolených se počet bytových krádeží zvyšuje až na 70 za den!!!
- jak se pojišťovny můžou chránit proti zvyšující se tendenci bytových krádeží? => buď musí zvyšovat pojistné nebo lepší cestou je prevence => do pojistných podmínek zahrnují speciální ujednání:
- hradí škody pouze za podmínky, že pachatel překonal speciálně vyjmenované a dopředu dohodnuté překážky => pak se teprve jedné o pojistnou událost
- loupežné přepadení => opět na přesně stanovené riziko – nebezpečí


3/ Úvěrové pojištění
- také jej zahrnujeme do pojištění majetku => rozumíme jím pojištění nebezpečí, že nám nebude zásilka (dodávka) zboží zejména do zahraničí zaplacena – a tím nám může vzniknout škoda
- jako první se tímto pojištěním začala zabývat pojišťovna EGAP – byla založena státem na podporu podnikatelů a zejména vývozu
• orientuje se také na pojištění politických rizik => tj. nejen že dodávka nebude zaplacena, ale vzniknou i škody vlivem politických problémů (stávka, převrat) => zboží bude ztraceno, zabaveno, …..
- komerční pojišťovnou je ČESKOB => začala působit později, vznikla založením Českou pojišťovnou a belgickou KOBAK, kdy ČP poskytla servis a belgická investovala dlouholeté zkušenosti
• orientuje se spíše na komerční rizika nezaplacení dodávky
- v okamžiku, kdy si klient sjednává toto pojištění úvěru => pojišťovna vytváří určitý dojem solidnosti pro vývozce
- EGAP => v roce 2001 týdně řeší cca 2-3 oznámení o pojistné události + pojistná plnění vyplácí cca v 1/3 pojistných případů a zbývající část = „vydobude dluh zpět“


4/ Pojištění jaderných rizik
- škody vzniklé i mírovým užíváním jaderných energií jsou zpravidla z běžných pojištění vyloučeny!
- tzn., že škody z jaderných rizik jsou vyloučeny např. z pojištění budov, života, …..
- zákon z roku 1997 o mírovém využívání jaderné energie uložil:
provozovatelům jaderných zařízení povinnost sjednat odpovědnost za škodu => v roce 1995 byl založený Český jaderný pool, který se zabývá pojištěním tohoto jaderného rizika => JE Temelín od zavezení prvního paliva platí sjednané pojištění dle pojistné smlouvy na pojištění jaderných rizik
- pojištění majetku (na něm se podílí dalších 20 zajistitelů)
- pojištění pro případ odpovědnostních škod (opět sjednáno u Českého jaderného poolu a dále rozloženo na 18 světových zajišťoven)
- Český jaderný pool tvoří 11 tuzemských pojišťoven


5/ Pojištění kosmických rizik
- zde působí pojišťovna GENERALI => je jednou z největších světových pojišťoven v oblasti škod vzniklých v kosmickém prostoru či provozem družic

Zákon o pojišťovnictví stanovil státní dozor na který se mohou obrace poškození => proto navíc vznikla:
Pojišťovna právní ochrany
- tímto pojištěním se zabývá specializovaná pojišťovna D.A.S. => její značka je na některých motorových vozidlech => pojištění pro případ právní ochrany
- tato pojišťovna později rozšířila právní ochranu i na ostatní právní vztahy – nejen tedy na havárie vozidel => zejména v oblasti soukromého práva
- účel: poškozený má většinou obavy vstoupit do soudního procesu, který je velmi nákladný => proto D.A.S. jako pojistné plnění buď klienta přímo zastupuje u soudu nebo mu poskytuje plnění ve výši soudních výloh – jako náhradu pojistného plnění(B) Pojištění nevyjmenovaných škod – tzv. všerizikové pojištění
- jde o další soubor pojistných produktů, kdy pojistné nebezpečí není přesně ve smlouvě ujednáno (vyjmenováno) => kdy pojistnou událostí je poškození či zničení věcí jakoukoliv nahodilou událostí působící na danou věc zvnějšku!

1/ Pojištění technických rizik
a) KASKO
- pojištění motorového vozidla pro případ havárie
- k poškození nebo zničení dojde jakoukoliv nahodilou událostí – vlivy působící zvnějšku

b) Pojištění strojů a strojních zařízení
- u strojů nás ale zajímají i pojistné škody způsobené také zvnitřku => nahodilá škoda, která vznikla např. únavou materiálu, vadou dílu

c) Pojištění elektrických zařízení
- také elektronika sebou nese další nebezpečí => např. poškození elektrického zařízení indukcí blesku, přepětím v síti

d) Pojištění stavebně montážní
- je dalším všerizikovým pojištěním => je nabízeno zejména investorům stavebních či montážních děl a nebo přímo stavebním firmám => garantům staveb
- pojistná událost je poškození či zničení budované stavby či montáže jakoukoliv nahodilou událostí

e) KARGO
- je dalším širokospektrálním pojištěním => pojištění škody vzniklé při přepravě zásilky – až v tuzemsku či v zahraničí
- jde o pojištění zásilky po celou dobu, kdy byla poprvé uvedena do pohybu (naložením na vysokozdvižný vozík => naložena do automobilu => překládky => železniční vagóny => loď => letadlo) => bez ohledu na to, zda byla zásilka poškozena někde během přepravy či překládky
- jde o tzv. „pojištění z domu do domu“

+ pojištění, která bývají takto rozsáhlá => bývají připraveny kombinace ze kterých si klient může vybrat (např. vnitřní lom, vnitřní zkáza, vyprchání zásilky,……)
+ pojištění poškození zásilky vzniklé politickými vlivy
+ dopojistit lze škody vzniklé stávkou (při přepravě)

f) Zbytkové riziko
- pojištění tzv. „zbytkového rizika“ => byla učiněna všechna preventivní doporučené opatření a přesto došlo ke škodě

Žádné komentáře:

Okomentovat