Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

8/ Podnik – základní článek tržní ekonomiky, právní formy podnikání - maturita

PODNIK – základní článek tržní ekonomiky.
Organizace je jakákoliv instituce, kt.vzniká na základě zákonného způsobu založení. Dělení na: Ziskovou a Neziskovou
Podnikem rozumíme právní celek vytvořený předepsaným způsobem z lidí hmot., nehmot. a finan. majetku proto, aby produkoval a prodával statky a služby a svým vlastníkům zhodnocoval kapitál dosahováním zisků . Má způsobilost zakládat, měnit nebo zrušit vztahy jiným organizacím či obyvatelstvu.

druhy podniku :
podle předmětu činnosti – výrobní
obchodní
dopravní
podle velikosti – velké
malé
střední
podle právní formy – jednotlivci
obchodní společnosti
státní podniky
družstva

PODNIK JE SAMOSTATNÁ PRÁVNÍ EKONOMICKÁ A ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA .
1. má právní subjektivitu : vystupuje svým jménem
2. ekonomickou samostatnost : náklady uhrazující z výnosů
3. samostatné rozhodování o způsobu řízení

podnikat mohou : FO – na základě živnost.smlouvy, živn. listů a zápisu do živnosten. rejstříku
PO – na základě společenské smlouvy , žinost. listů a zápisu do obchodního rejstříku
ŽIVNOSTEN. REJSTŘÍK – je seznam všech živností regionu , vede ho městský úřad,
OBCHODNÍ REJSTŘÍK – veřejný seznam , vede ho krajský soud , zápis do OR může být dobrovolný , nebo je povinnost zápisu který stanový obch. zákoník :
FO – musí zapsat do OR, jestliže splňuje alespoň 2 podmínky ze 3.
1. výše obratu dosáhla u posledního uce období 80 mil. Kč
2. majetek dosahuje min. 40 mil. Kč
3. když zaměstnává více než 50 zaměstnanců

podnik má obsahovat :
název firmy
sídlo ( nebo provozující osobu), bydliště ( FO), místo podnikání
IČO , DIČ
předmět podnikání
u obch. společnosti jméno a bydliště, nebo firma a sídlo společníků, výše jejich nákladů


PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ
odlišují se : velikostí majetku, kdo ručí, vlastnictvím, počtem zakladatelů, nebo vlastníkům, nároky na počáteční kapitál, účastí vlastníků na činnosti a řízení, zjišťováním, rozdělováním, zdaňováním zisků, administrativní náročností, finančními možnostmi : možnost získat cizí kapitál.
FO – osoby podnikající podle živnostenského oprávnění, podniky jednotlivců, obchodníci…
- osoby podnikající podle jiného oprávnění ( lékaři , právníci…)
- osoby provozující zemědělskou činnost podle zvláštních předpisů ( rolníci, zemědělci…)
PO – osoby, obchodní společnost, podniky zapsané v OR s živnostenským oprávněním
- podniky zapsané v OR siným oprávněním ( pojišťovny, banky… )
- organizace, kt. nejsou zapsané v OR, ale mají živ. oprávnění ( soukr. školy…)
Živnosti – každý, aby získal živ. list musí splňovat podmínky – právní způsobilost, morální bezúhonnost…
dělení živností : řemeslné – výuční list, praxe v oboru
vázané – nutnost předložit výuční list, praxe, vzdělání , zvláštní vzdělání a osvědčení
volné – nejsou zvláštní předpisy
koncesované - požadavek spolehlivosti, živ. úřad určuje další podmínky ke splnění , průkazem je
koncesní listina ( taxi, doprava, obchod se zbraněmi, směnárna …)


další formy podnikání:
1. smlouva o tichém společenství – určitý podíl z podnikání má společník
2. smlouva mandátní – vykonání obchod. záležitosti. Ten kdo to vykoná je mandatář, pro koho to dělá – to je mandát( využití v obchodech s CP)
3. smlouva o sdružení – společnost založena za určitým společenským , vzdělávacím, kulturním účelem
4. obchodní zastoupení - nezávislý podnikatel, on pro firmu uzavírá obchody, a hledá partnery i pro jiné firmy. Za poskytnutou zakázku ( službu) je placen provizí ( určité % ze zisku)
5. holdingová spol. – kapitálové sdružení různých obchodních společností. ( př.:.1 firma – ovládá, a druhá dělá reklamu)OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI – Osobní a Kapitálové
1. společnost s ručením omezeným – s.r.o., může být založena 1 -50 osobami, celkový min. vklad – 20 000,-/na jednoho společníka, ručí se do výše vkladů, ale povinně se vytváří rezervní vklad, a zisk se zdaňuje podle zákona o daních a zisků PO, zdaňují se jako u FO ( podíl na zisku ), nejvyšším orgánem je valná hromada všech společníků. Ta rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech.Další je statutární orgán – vede společnost a jedná jejím jménem .Dozorčí rada – zřizuje se, jestliže to stanoví společ. smlouva.

2. veřejná obchodní společnost - v.o.s. , nebo jméno jednoho ze společníků + spol. , mohou zakládat min 2 osoby, nemusí mít počáteční vklad, smlouva musí být sepsána právníky, ručí celým svým majetkem, zisk se rozděluje, pak se daní daní z příjmů a rozděluje se rovným příjmem

3. komanditní společnost - kom.spol. , komplementáři – ručí celým svým majetkem, a řídí společnost,platí pro ně zákaz konkurence . Komandisté – vkládají kapitál, neřídí společnost – zastupují, ručí svými vklady do společnosti, neplatí pro ně zákaz konkurence

4. akciová společnost – a.s. , založení se může uskutečnit dvěma způsoby :
1. bez upisování akcií – když zakladatelé sloučí zákl. kapitál, jehož výše je nejméně 2mil. Kč
2. na základě výzvy upisování akcií – akcie se prodávají, min. výše kapitálu je 20 mil.Kč
- zákl. kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o normální hodnotě
- povinností je vytvářet rezervní fond , akcie může být na majitele nebo na jméno, akcie je cenný papír a jeho držitelem je akcionář, který je vlastně společníkem
- nejvyšší orgán je valná hromada akcionářů , kt. zasedá min. 1 . ročně
akcie : kmenové – tvoří součást zákl. kapitálu
prioritní – s nimi je spojeno výhradní právo na vyplácení dividence
zaměstnanecké – stabilizace zaměstnanců
výkonný orgán – představenstvo , výkonný výbor, dozorčí rada – dohlíží na představenstvo
výkonný výbor : většinou hlavní akcionáři, podle volby..
dozorčí rada : z řad vedení bankovnictví, i z jiných výkonných řad , zisk se zdaňuje jako u PO

5. družstvo – základní kap. je 50 000 ,- , společenství neuzavřeného počtu osob ,družstvo je právnickou osobou založenou za účelem podnikání nebo k zajišťování hosp., sociálních a jiných potřeb svých členů. min. 5 družstevníků, družstvo se zakládá ustavující schůzí, musí zvolit představenstvo a kontrol. komisy, nejvyšším orgánem je členská schůze družstva zakládající jsou členové kteří složí základní vklad nejméně 50 000Kč. ,členy mohou být PO i FO , družstvo vzniká dnem zápisu do Obch.rejstříku.


1 ZISKOVÝ SEKTOR (ČD, Česká pošta, soukromé školy)

2. NEZISKOVÝ SEKTOR (nemocnice, policie, státní školy)
- zdroje pro neziskový sektor se vytváří v ziskovém sektoru (státní rozpočet)
- státní podnik vzniká vydáním zakládací listiny a zápisem do obchodního rejstříku
- v čele stojí ředitel jmenovaný zakladatelem
- kontrolním orgánem je dozorčí rada

Žádné komentáře:

Okomentovat