Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Bankovnictví

Bankovní systém v ČR
Bankovním systémem nazýváme souhrn všech bankovních institucí v daném státě a organizaci vzájemných vztahů mezi nimi.
v každé zemi je tato soustava výsledkem historického vývoje a má vždy určité specifické rasy, jimiž se bankovní systémy jednotlivých zemí liší.
Společným rysem všech bankovních soustav v tržních ekonomikách je existence dvoustupňové soustavy, kterou tvoří centrální banka a obchodní banky.

Centrální banka
Pověřena emisí (výdejem) peněz a dalšími úkoly, které jí zásadně odlišují od ostatních obchodních bank.
V ČR je to Česká národní banka (ČNB).

Česká národní banka
Tvořena ústředím se sídlem v Praze.
Pobočky v krajských městech (ČB – kraj lanovky).
Účelové organizační jednotky jsou tam, kde nejsou pobočky.
Nejvyšší orgán je Bankovní rada – má 7 členů :
guvernér
2 viceguvernéři
4 vedoucí pracovníci
- členy jmenuje prezident na dobu 6 let
Jménem ČNB jedná guvernér.
ČNB je právnická osoba.
Nezapisuje se do obchodního rejstříku.
Má v majetkoprávních vztazích při nakládání s majetkem postavení podnikatele.
Cílem ČNB je zabezpečit stabilitu české měny, určovat měnovou politiku, vydávat bankovky a mince, řídit peněžní oběh, platební styk, zúčtování bank, péči o plynulost a hospodárnost.

Úkoly ČNB
I. Emisní činnost
Vydávání peněz a řízení oběhu peněz.
Pověřuje tiskárny k výtisku bankovek a mincovny k ražbě mincí.
Má právo stahovat peníze z oběhu.
Vydává pamětní mince.

II. Řízení měnové politiky
Působí na ekonomiku a její rovnováhu prostřednictvím množství peněz, které jsou v oběhu a tím zajišťuje stabilitu řízení množství peněz v oběhu.
Využívá:
1) Ekonomické nástroje:
a) Diskont (úrok) – cílená na zdražování a zlevňování
úvěrů, které ČNB poskytuje ostatním bankám

b) Povinné minimální rezervy – představují povinné
vytváření pohledávky obchodních bank u centrální,
které ale nemohou použít a jsou stanoveny
podílem z krátkodobých a dlouhodobých depozit
(vkladů).

c) Operace na volném trhu – může nakupovat nebo
prodávat cenné papíry, zejména krátkodobých

2) Administrativní nástroje – centrální banka určuje nejvyšší možnou hranici úvěrů
a úrokových sazeb

III. Devizová politika
Centrální banka stanovuje kurz koruny a cenu zlata.
Kurz koruny je stanoven podle tzv. měnového koše (v ČR k Euru a dolaru).
Devize jsou pohledávky znějící na cizí měnu a splatné v zahraničí.
Valuty jsou bankovky a mince znějící na cizí měnu.
Revalvace je zhodnocení koruny, zvyšuje kurz měny vůči jiné měně (10 Kč = 1 Euro)
Devalvace je znehodnocení koruny, snižuje kurz měny vůči jiné měně (30 Kč = 1 Euro)

IV. Správa státních rezerv a vedení účtu stát
Rezervy jsou devize a zlato (uloženo v zahraničí).
Půjčuje státu peníze.

V. Dohled nad bankovními činnostmi
Nemá právo cokoli obchodním bankám přikazovat, ale má nad nimi dohled prostřednictvím ekonomických nástrojů.

VI. Obchodní činnost
Centrální banka obchoduje s cennými papíry (dluhopisy – obligace – dlouhodobé a státní pokladniční poukázky – krátkodobé).

Pravomoci ČNB
1) Kapitálová přiměřenost (adekvátnost kapitálu)
Právo limitovat celkové množství aktivit (úvěry, závazky) ve vazbě k velikosti základního kapitálu obchodních bank.

2) Adekvátnost likvidity
Likvidita je platební schopnost.
Může se použít pouze taková struktura krátkodobých (do 1 roku), střednědobých (1-5 let), dlouhodobých (nad 5 let) úvěrů, které odpovídají stejné kvalitě úvěrových zdrojů (vklady).

3) Adekvátnost účetního a kontrolního systému banky
Každá banka musí být bezpečnostně zajištěna a musí mít technologická zařízení.

4) Refinanční úvěr
Krátkodobý úvěr, který poskytuje centrální banka obchodním bankám.
Má čtyři podoby.
a) Rámce – obchodní banky mají stanoven jen určitý objem úvěru, který si mohou obchodní
banky půjčit
b) Aukce – centrální banka vyhlašuje termíny konání aukcí o úvěr a podle určitých pravidel,
které stanoví, obchodní banky mohou úvěr získat jako dodatečný zdroj
c) Lombard – úvěr poskytnutý na základě zástavy cenných papírů nebo na zástavu jiných
majetkových hodnot (licence, patenty)
d) Prostřednictvím trhu – centrální banka vyhlašuje podmínky pro získávání úvěru, za tržní
cenu (drahé)

Centrální banka vede účty obchodním bankám prostřednictvím tzv. clearingového centra, v něm se shromažďují (sumarizují) denní převody obchodních bank.
Pokud obchodní banka nemá na zaplacení, musí si pučit od jiných bank.

Obchodní banky
Jsou v kontaktu s klienty.
Jsou to podnikatelské subjekty.
Sledují spokojenost klientů a dosažení zisku s bankovních obchodů.
Musí mít licenci od centrální banky a ministerstva financí.
Obchodních bank je více než 60.
Největší jsou:
- Komerční banka
- Česko-slovenská obchodní banka (ČSOB)
- Český spořitelna

Zabývají se:
a) Pasivními obchody
b) Aktivními obchody
c) Neutrálními obchody

a) Aktivní obchody
Všechny operace, při kterých banka schormažďuje kapitál.
Největší význam mají vkladové operace.
S vkladovými operacemi jsou spojené náklady.
Z vkladů se vyplácí úroky a ty tvoří největší část provozních nákladů.
Mezi pasivní obchody patří:
1) Vkladové operace (depozita) – banky vystupují vůči
vkladatelům jako dlužníci, pro banku má největší význam čas.
struktura vkladů
- časová struktura:
1) Vklady na požádání – ukládá se na účet
klienta, může je vybírat každý den
2) Termínované vklady – peníze, kde vlastník vkladu ví že nebude
peníze určitou dobu potřebovat
3) Úsporové vklady – peníze, kdy si klient
postupně ukládá s motivem
pozdějšího nákupu a výběru,
kombinují s výpovědní lhůtou

2) Vklady a půjčky od jiných bank – probíhají na mezibank. trh
prostřednictvím počítačové sítě, krátkodobé operace
zabezpečují likviditu banky nebo slouží k aktivním obchodům
poté mají možnost si pučit od centrální banky

Žádné komentáře:

Okomentovat