Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13/ Zabezpečení podniku zaměstnanci - maturita

Zabezpeč.podniku zaměstnanci : význam prac. síly – ŘÍDÍCÍ : vykonávají vlastníci nebo profesionální manažeři
VÝKONOU :provádějí zam. podniku různého profes.zaměření
- utváření kladného vztahu k podniku, je nejdůležitějším úkolem řídících pracovníků
- zaměstnavatel může být : PO i FO
- zaměstnanci jsou pro podnik : závislá pracovní činnost
- vykonávanou práci provádějí OSVČ = osoby výdělečně činné
- prac. právo upravuje vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců
- nejdůležitější zákony : jsou zapsány v ZÁKONÍKU PRÁCE
- O mzdě
- O kolektivním vyjednáváním
- O zaměstnanosti
- O pojistném na zdravotním a soc. pojištění

Členění pracovníků v národním hospodářství : ke sledování a ovlivňování vývoje zaměstnanosti se pracovníci dělí do menších skupin podle vykonávání práce , a to :
1. Podle vykonávání práce
2. Podle místa práce a odvětví
3. Podle dosažení kvalifikace
4. Podle věku

Český statistický úřad vydává klasifikaci zaměstnání a rozděluje zaměstnání do 10 tříd, a to:
1. Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
2. Vědečtí a duševní pracovníci
3. Techničtí, pedagogičtí …
4. Nižší adm. pracovníci, úředníci
5. Provozní prac. ve službách a obchodě
6. Kvalifikovaní dělníci v lesnictví, zemědělci…
7. Řemeslníci, opraváři
8. Pracovníci obsluhy strojů a zařízení
9. Neklasif. pracovníci
10. Příslušníci armády

Dělníci : dělí se na:
Vrcholový management
Provozní pracovníky
Technickohospodářské pracovníky
Hlavní znaky vývoje :
- snižuje se počet pracovníků v zemědělství a průmyslu
- neustále se zvyšuje počet duševních pracovníků a pracovníci s vyšší kvalifikací
- část pracovních sil nenachází zaměstnání

Personální činnost podniku
- zahrnuje přijímání zaměstnavatelů, jejich odměňování, péči o ně, propouštění …, zabývá se plánováním jejich počtu
- forma pro získávání zaměstnanců - inzerce, konkurz, spolupráce se školami a úřady práce, os. kontakty, doporučení
-zaměstnance hledají buďto : absolventy, lidi z úř. práce, nebo ty, kteří odejdou z původního zaměstnání
- výběr pracovníků - vybírá je buď sám zaměstnavatel, nebo probíhá Výběrové řízení - toho se účastí KOMISE.
Rozsah a forma výběru záleží na důležitosti prac. místa.

Uzavření pracovního poměru: záleží jaký pracovní poměr byl uzavřen - doba URČITÁ )Hlavní prac.poměr, nebo
Vedlejší pracovní poměr )
NEURČITÁ
Dohoda o provedení práce ( musí se vejít do 100 hodin v kalendářním roce)
Dohoda o pracovní činnosti ( v rozsahu větším jak 100h )
Příkazní smlouva ( podle OZ spíše pro sousedskou výpomoc a nezavazuje zaměstnavatele k ničemu )

Odměňování zaměstnanců
– součástí pracovní smlouvy musí být i PLATEBNÍ VÝBĚR .
- v tržní eko je výše mzdy odrazem mezi Nabídkou a Poptávkou u daného zaměstnání.
- pro podnik jsou mzdy velkým Nákladem, proto je jejich zvyšování možné jen roste – li produktivita práce
- právní úprava odměňování je částečně odlišená v podnicích od Státních, Rozpočtových a Příspěvkových organizací
- v podnicích je vliv států minimální, platí smluvní princip vyjednávání mzdy
- stát zaručuje pouze základní práva zaměstnanců prostřednictvím zákona o min. mzdě
- nařízení vlády o min. mzdových tarifech a mzdové zvýhodnění ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí a v noci
- v prosperujícím podniku budou mzdy vyšší než v podniku s fin. problémy
TARIFNÍ SYSTÉM = tvoří tarifní stupně a katalogy prací a funkcí . Každému stupni odpovídá určitý mzdový tarif. Vládou je stanoveno 12 Tarif.stupňů. Každá firma má vytvořený svůj katalog - seznam prací , v neurčitém podniku se zařazením do příslušného tarifního stupně. např: práce, organizační a řídící náročnosti práce, odpovědnosti a rizikovosti

Péče o zaměstnance : jde o péči jednak :
DOBROVOLNOU
POVINNOU – dle příslušných zákonů
- úroveň obojí péče závisí na možnostech a zájmu zaměstnavatelů :
1. poskytování DOVOLENÉ NA ZOTAVENOU - zákonná délka na zotavenou za kalendářní rok je 4 týdny, v Příspěvkových a Rozpočtových organizacích je to 5 týdnů . Nárok vzniká : při upracování min. 22 dní a pokud zaměstnanec napracoval od 22 – 60 dnů – má nárok na poměrnou část za odpracované dny.
Poskytuje se také DODATKOVÁ DOVOLENÁ na 1 týden. Dovolená v délce 1 týden se také poskytuje třeba ve stavebnictví ( záleží na počasí) – ale jen v období, kdy není práce.
Další dovolenou je CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ – smí se přikázat max. na 2 týdny.

2. Placení pojistného na SP a ZP - každý pracující musí přihlásit své zaměstnance k SP a ZP i odvádět za ně pojistné. Zaměstnanci odvádí ZP – 4,5%, SP – 8% - 12,5%
Zaměstnavatelé SP – 26%, ZP 9% - 35%. Může také dobrovolně přispívat na Důchodové připojištění

3. Zajištění ochrany zdraví při práci
Péče o prac. prostředí - musí vyhovovat příslušným normám z hlediska hygieny a bezpečnosti, zvláštní pozornost se věnuje rizikovým pracovištím
Závodní zdravotní prostředí - provádí se ve vlastních prostorách, smluvně se zajišťuje i s praktickými lékaři.
Veškeré řízení o poučení zaměstnanců o předpisech - bezpečná práce, vybavení prac.pomůcek, zajištění pomoci při úrazu, odškodnění prac. úrazu.

4. Péče o kvalifikaci zaměstnanců
KVALIFIKACE : je to souhrn všech znalostí, praktických dovedností, zkušeností, prac. návyků, osobních vlastnostech nutných k výkonu určitého druhu práce . Získává se : vzděláním , praxí, praktickým výcvikem, výchovou … Zákoník práce rozlišuje: prohlubování kvalifikace a každý zaměstnanec je povinen prohlubovat si svou kvalifikaci. Zvyšování nebo rozšiřování kvalifikace je REKVALIFIKACE = morální povinnosti zaměstnavatele je zajistit zaměstnanci rekvalifikaci, pokud je nemůže zaměstnat v původní profesy .

5. Péče o soc. potřeby zaměstnance - péče nejvíc závisí na možnostech a zájmech zaměstnanců . Ve velkých organizacích se vytváří FKSP ( fond kulturních a soc. potřeb ), ale do té péče musí zahrnout stravování a musí zajistit zaměstnanci jíst ve všech směnách. Lze to zajistit ve vlastní či cizí jídelně, kantýně, v restauracích s různou částí zaměstnavatele. Firma z toho jídla platí 45%.

Propouštění zaměstnanců – 2 základní způsoby :
DOHODOU – nutný písemný souhlas obou účastníků, 1 z účastníků podá písemnou žádost a druhý s tím souhlasí – souhlas je nutný. Lze rozvázat kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Důvod musí být uveden , jen pokud požádá zaměstnanec
VÝPOVĚDÍ – písemné rozhodnutí o rozvázání prac. poměrů bez ohledu na to, zda s tím 2.účastník souhlasí. Musí být písemná a doručena druhému účastníkovi .

musí být dodrženy podmínky :
1. zaměstnanec nemusí zadávat podmínky,může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu
2. musí se respektovat 2-měsíční výpovědní lhůta od 1.příštího v měsíci po podání výpovědi
3. při propouštění zaměstnance pro nadbytečnost se výp.lhůta prodlužuje na 3 měsíce
4. zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodů uvedených v zániku práce, nesmí je dodatečně měnit.
5. nesmí propustit jen tak osoby ohraněné ( těl.postižené, osamělé matky …)
6. v době dočasné prac. neschopnosti – nesmí dostat výpověď

ODSTUPNĚ = výše dvojnásobku měs. průměrného platu , to je z důvodu výpovědi i dohody
méně časté ukončení prac. poměru :
1. okamžité zrušení -(výpověď na hodinu) , pouze z důvodu uvedených v ZP, při hrubém porušení prac. kázně. Zaměstnanec však dostane vyplacen dluh za minulý měsíc
2. zrušení ve zkušební lhůtě - můžou propustit bez uvedených důvodů. Zaměstnanec může také ihned odejít.
3. uplynutí sjednané doby - ( při prac. poměru na dobu určitou ), lze ukončit i dřív
4. cizinec - když ho vyhostí – končí prac. poměr


Produktivita práce (PP) – účinnost vynaložené lidské práce,
- podnik se má snažit, aby byla co nejvyšší, aby bylo dosaženo co nejvyšších efektů
PP = V : T

- vyjadřuje se jako poměr mezi objemem výkonu a vynaložené práce
- ukazatelů PP je velké množství , vzájemně se liší ve způsobu vyjádřených výkonů ( v jednotkách naturálních nebo peněžních ) a také v lid. práci ( v korunách, v hodinách, ve měnách)
- nejčastěji je roční nebo měsíční ukazatel

řoční ukazatel PP= objem výkonů v Kč – spotřeba mat. a služeb : průměrný evidenční stav zaměstnanců

- pokud chce podnik obstát v konkurenci, musí se snažit, kromě hospodaření s hodnotnými zdroji také zvyšovat produktivitu práce
- růst PP umožňuje, aby se zvyšovaly mzdy a přitom se nezvyšovali mzdové náklady na 1 výrobek a tím i jeho cenu
- zvyšování produktivity lze dosáhnout moderní technikou a lepší organizací


př. měs. tržba 1 mil Kč, náklady na prod. zboží 800 000 , 8 prodavačů – vypičítej PP
PP= V : T = -800 000 + 1000000 / 8= 25 000

př. mzdový tarif 96,-, 500 000 výr. za měsíc, norma času 20 min na 1 výrobek a vyr. 500ks/měsíc
1h = 3výr. = 96,- = 16 000

př. norma množství – 50výr. /h, vyr. 8 000ks, za 1h/125,- = 20 000,-

př. 4 dny dovolené, min. kal. čtvrtl. 20 000,-, 66 dnů – pracoval = 21 212,-

Žádné komentáře:

Okomentovat