Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

20/ Bankovní soustava - maturita

Druhy burz:

1. Všeobecné - obch.s více druhy zboží

2. Specializované:
a) Zbožové (komoditní)
b) Devizové - obch.s devizami založ. na pohybech kurzu
národních měn
c) Cenných papírů- cenné papíry kapitálového trhu

Princip:
- burza je trhem zboží jako každý jiný trh, ale v důsledku kvalifikace návštěvníku, koncentrace obchodu na ní a rozsahem těchto obchodů se stala trhem vrcholným.

Kdo se může zúčastnit obchodů

- každý, ale ne přímo, musí si zaplatit zprostředkovatele (makléři, burzovní dohodci)

Nejznámější burzy:

- v New Yorku, Tokiu, Londýně
- v ČR – burza cenných papírů v Praze
- plodinová burza v Brně

K a p i t á l o v ý t r h
- místo, kde se setkává nabídka a poptávka po dlouhodobě uvolněném kapitálu

Znaky:
1. Velký objem transakcí
2. Vyšší výnosy
3. Vyšší rizika
4. Splatnost delší než 1 rok

Nástroje:
1) Obligace
2) Akcie
3) Podílové listy
4) Hypoteční zástavní listy
5) Dlouhodobé úvěry bank

1. Z hlediska rozdílné převoditelnosti
a) na doručitele
b) na jméno
c) na řád

2. Podle podoby cenných papírů
a) listinné – fyzicky existují
b) zaknihované – fyzicky neexistují

3. Podle charakteru důchodů
a) přinášející stálý důchod (obligace, vkladné knížky)
b) přinášející proměnlivý důchod (dividendy z akcií)
c) neúročené (šeky)

4. Podle toho, kde se s cennýma papírama obchoduje
a) veřejně obchodovatelné – na burze
b) neveřejné obchodovatelné

5. Podle toho kdo cenné papíry vydává
a) veřejné cenné papíry (státní dluhopisy, komunální obligace)
b) souhrnné cenné papíry (akcie)

6. Z hlediska vydání
a) hromadně vydané
b) individuálně vydané

Burzy rozlišujeme:
VŠEOBECNÉ
SPECIÁLNÍ

A) ZBOŽOVÉ (plodinová burza Brno)
B) DEVIZOVÉ
C) CENNÝCH PAPÍRŮ (burza cenných papírů Praha)

Subjekty obchodující na burze
1. Akcionáři burzy (většinou velké banky investiční společnosti)
2. ČNB (česká národní banka)
3. Členové burzy – obchodníci s cennými papíry

Burza cenných papírů Praha a. s. – veřejným organizátorem kapitálového trhu

Obchodní banky (ČSOB, Česká banka, …)
Služby:
PASIVNÍ OPERACE
- banka je v dlužnické pozici – přijímá vklady, které rozlišujeme z několika hledisek:
a/ termínové - neterminované vklady
- terminované vklady na určitou dobu (týden, měsíc, rok)
b/ mněny -korunované, devizové
c/ vklady - úvěry od ČNB, od ostatních bank
- emise bankovních obligací, hypotečních zastavovaných listů

AKTIVNÍ OPERACE
- banka poskytuje úvěry, vystupuje v roli věřitele, sleduje 2 cíle:
a/ výnosnost úvěru
b/ návratnost úvěru

Druhy úvěrů:
1. Krátkodobé
- se splátkou do 1 roku
a/ kontokorentní – jde o kombinaci BÚ a úvěrů, kdy BÚ můžeme čerpat do (-)
b/ eskontní úvěr – směnky, jde o odkoupení směnky bankou před dobou splatnodi
c/ akceptační úvěr – banka neposkytuje peníze přímo, ale akceptuje cizí směnkua stává se dlužníkem, tento úvěr poskytuje banka jen nejbližším klientům
d/ revolvingový úvěr – opakované čerpání úvěru
e/ lombardní úvěr – zjištěný zástavou movité věci

2. Střednědobé a dlouhodobé úvěry
- 1 – 10 let
a/ hypoteční úvěr – jistí se nemovitostí
b/ emisní úvěr – je spojen s emisí dlouhodobých cenných papírů (půjčuje)
c/ spotřební půjčky občanů

ODKUP POHLEDÁVEK:
- faktoring –odkup pohledávek do 1 roku
- forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávek, nad 1rok

Další služby bank:
1. zakládání a vedení účtu
2. bezhotovostní platební styk domácí i zahraniční
3. platební karty a/debetní (jen co tam máme)
b/kreditní )do mínusu)
4. šeky – jsou vytlačovány platebními kartami
5. homebanking – domácí bankovnictví
6. směnárenská činnost – výměna valt a deviz
7. devizové operace
8. obchody s cennými papíry (min. vklad 10milionu)
9. bezpečnostní schránky a ukládání cenností
10. poradenské služby

Žádné komentáře:

Okomentovat