Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

11/ Zabezpečování podniku oběžným majetkem, zásobování, logistika - maturita

OM
- mění svoji podobu v procesu výroby, jeho vstupní cena je Finanční stabilita = schopnost včas zahrnovat své závazky

zásoby :
– jsou hlavní složka oběžného majetku , jde o hmotné statky, které dosud nebyli použity k danému účelu
- vyrovnávají časový nesoulad mezi nákupem, výrobou a prodejem - umožňuje, aby probíhali tyto činnosti hospodárně
zásoby členíme na :
1. Skladovaný materiál : co vstupuje a bude s v podniku zpracovávat
Suroviny = nebo také základní materiál, jsou to všechny hmoty, které při výrobním procesu přechází cela nebo
části do výrobku a tvoří jeho podstatu
Pomocné látky = přechází přímo do výrobku, ale netvoří jeho podstatu
Provozovací hmoty = látky, které jsou potřeba k provozu firmy ( palivy, prostředky na čištění..)
Náhradní díly = předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu
Obaly = slouží k ochraně a doprav materiálu, zboží a výrobků, jsou vratné a nevratné
Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2. Polotovary = prošli výrobou, a mohou existovat samostatně, plnit určitou úlohu (součástky)
Nedokončená výroba = byli ve výrobě, ale ještě nejsou materiálem a ještě se budou dále zpracovávat
Výrobky = byli vytvořeny v podniku a budou se prodávat
Zvířata = jsou mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, kožešinová, ryby, včelstva, hejna slepic, krůt, kachen a perliček

3. Zboží = vystupují do podniku a beze změny se prodávají


materiál :
hlavní skupiny materiálu – Polotovary = spotřebují se v hlavní výrobě a tvoří podstatu výrobku
Pomocné a provozovací látky = používají se k různým činnostem, některé přecházejí do
výrobku, ale netvoří podstatu, některé slouží k údržbě
Náhradní díly = slouží k opravám výrobků, opravy strojů
Drobný hmotný majetek = slouží k opakovanému použit , (nářadí, speciální přípravky,
ochranné prac. pomůcky, přepravné obaly )

zásobování podniku :
- zahrnuje pořizování a skladování materiálu
- zabezpečuje podnik mat. , energií a dalšími činnostmi
fyzický tok - pořízení a skladování materiálu začíná u dodavatele a končí spotřebou ve výrobě - vlastní pohyb materiálu
informační tok - pořízení materiálu, skladování, obsahuje evidenci s výdejem do spotřeby - pohyb informací
- informace mohou fyzický tok předcházet, provázet, následovat
Provází – dodací list, dopravní dokumenty
Následují – faktura, výpis a úhrada
Předcházejí – plánování


LOGISTIKA = vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zásob a informačními toky v písemné a ústní podobě
- cílem je tyto toky racionalizovat aby byly co nejefektivnější a aby zatížily firmy nejnižšími náklady
- spadá sem příjemka materiálu ( zboží )
logistika :
kvantitativní – fyzická inventura , kontrola nakoupených zásob
kvalitativní – přesně se nezkoumá , kontroluje se zda dodávka odpovídá dohodnuté jakosti. často se používá přejímka statistická,- kdy se kontroluje pouze části dodávky a z této části se usuzuje na kvalitu celé dodávky.
- z dokladů jsou nejdůležitější u dodavatele dodací list a faktura, u odběratele příjemka, skladní karta a výdejka


Útvar logistiky ( zásobování) je podnikový útvar, který se zabývá mnoha činnostmi:
- zjišťuje budoucí spotřebu materiálu a vůbec OM,
- uzavírá včas příslušné kupní smlouvy s dodavateli,
- doplňuje chybějící zásoby
- provádí průzkum trhu,
- snaží se udržovat zásoby na výši, která vyvolává co nejmenší náklady na jejich pořízení, skladování a udržování
§ podle toho jaké organizační jednotky v podniku realizují zásobování může být :
Organizace centralizovaná – zásobováním se zabývá jen jeden útvar pro celou firmu
Organizace decentralizovaná – zabývá se zásobováním více útvarů
Organizace smíšená – všechny nákupy jsou (smíšené) centralizované a skladování je decentralizované


Náklady na zásobování:
- vznikají při pořizování a při jeho skladování
- největší jsou Osobní náklady ( cestovné 515, výkony 518, odpisy, pokuty, penále, manka, škody)

oceňování zásob materiálu :
v pořizovacích cenách- čili cenou, za kterou byly zásoby nakoupeny včetně všech dalších N ( doprava …)
vlastními náklady – všechny skutečné vynaložené N na výrobu daného výrobku či poskytnutí služby
u zásob stejného druhu může být cena stanovena při příjmu a výdeji - při skladové evidenci :
1. – 1x za měsíc průměrem - aritmetickým průměrem
2. FIFO – první cena přírůstku se použije jako první cena úbytku ze skladu – tato cena se spíš použije při klesání cen, protože vykazovaný konečný zisk bude nižší
3. LIFO – vychází z předpokladu , že nejdříve se spotřebuje poslední dodávka – tento způsob je výhodnější při růstu cen,

Žádné komentáře:

Okomentovat