Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10/ Zabezpečování podniku dlouhodobým hmotným majetkem - maturita

DM dělíme na :
Obchodní majetek podniku tvoří : OM
DM DNM: 60 00,-( software, patenty, finan. investice ) > 1 rok
D.finanční M
DHM: > 40 000,-(pozemky,stavby,samost.mov.věci s dobou použit.> 1 rok)


způsoby pořizování DHM – uskutečňuje se podle předem předepsané kupní smlouvy
1. nákupem – ale pokud se to pořizuje rozsáhleji, tak se stanový technický dozor - stavební deník
2. vytvořením vlastní činností, investiční výstavbou - oceňujeme vlastními náklady
3. darováním, bezúplatným převzetím po skončení leasingu
4. vkladem od jiné osoby
5. přeřazením z osob. užívání do podnikání
6. finančním pronájmem


posuzování efektivnosti investic :
- zda se vrátí vynaložené prostředky na investici,
- porovnáním peněžních výdajů na investici( záporných peněžních toků)
- s peněžními příjmy z investice ( kladných peněž. toku )
- těmito příjmy budou odpisy zpořízeného DM + čistý zisk, který se jeho používáním získá
problémy s posuzováním efektivnosti :
1) jde o budoucí příjmy i výdaje týkající se dlouhého období
2) hodnota peněz se neustále mění a výdaje a příjmy se vztahují k různým čas. obdobím

INVESTICE = vynaložené fin. prostředky a nákup DM nebo invest. výstavbou
obnovovací – nahradit stávající kapacitu DM
rozvojové – rozšiřuje kapacitu majetku podniku
- při obojím se pořizuje modernější majetek
činnosti patřící do investic:
1. plánování : musíme mít přesné údaje o plán. údajích, o kapacitě a využití ( kapacita – max. výkon, a kapacita stroje závisí na : kapacitní normě – času a výkonu, a využitelnosti čas. fondu )
2. posouzení ek. efektivnosti investic
3. zajištění zdrojů financování
4. organizační příprava invest. výstavby
5. vlastní pořízení DM

zajištění zdrojů financování investic - zdroje : vlastní – vnější a vnitřní
cizí
- zdroje si podnik vytváří sám ( svoje ) – vlastní a vnitřní
vnější : vlastní kapitál se zvyšuje díky vkladům akcionárů - zda tato investice něco přinese
cizí : všechny vnější - bankovní dlouhodobý úvěr, emise dluhopisů, leasing
- banka poskytuje úvěr jen pokud jsme možni vrátit úvěr

organizační příprava inves.výstavby
- náročnost závisí na velikosti investic
- zpracování projektu se zadá investorovi - musí získat staveb. povolení ( nutné ), zajistit si dodavatelé – na základě výběr. řízení

používání DHM – opotřebení, odepisování, péče o DM

OPOTŘEBENÍ – amortizace : snižují se užitné vlastnosti majetku ( stoje, zařazení) , snižuje se přesnost, spolehlivost, výkonnost, zvyšuje se poruchovost, spotřeba energie, paliv a podniků - Fyzické opotřebení (materiální ), nebo Morální - v důsledku technického vývoje, zastarávání.

ODEPISOVÁNÍ – peněžní vyjádření DHM, umožňuje vyjádřit ZC, umož. správně stanovit náklady a cenu vytvářených výkonů, umož.podniku vytvořit si prostředky na obnovu DM a odběratelé nám platí cenu prodávaných výkonů - i odpisy , je to vlastně proces, jak se majetek opotřebovává a jeho hodnota přechází postupně do hodnoty výrobků či služeb a tím do jejich cen, vyjadřujeme pomocí odpisů a odepisování. Odpisy se počítají ze vstupní ceny majetku , neodepisují se například pozemky, um. předměty, sbírky a některé formy DNM , FM,
. DM odepisujeme Účetně (způsob, jak bude podnik vypočítávat stupeň opotřebení svých strojů, zařízení… , stanoví si ho sám podle svých potřeb.Odpisy se vypočítají jako určité procento z PC . Jestliže po několika letech sečteme částky odpisů, získáme částku , které říkáme OPRÁVKY - vyjadřuje o koli Kč se snížila hodnota DM za celou dobu jeho používání. ), nebo Daňově ( podle ustanovení zákona o daních z příjmů, můžeme si vybrat podle svých záměrů mezi odepisováním Rovnoměrným a Zrychleným . Způsob odepisování si stanoví každý podnik sám. )

PÉČE o DM – zahrnuje i školení obsluhy, údržbu ( kontrola, čištění, mazání, seřizování, ale patří sem i úklid a vytápění, vlivem celé údržby se zpomaluje fyz. opotřebení), opravy ( dělíme na Běžné a Generální. Běžné – podobná fce jako údržba, Generální – odstraňuje následky opotřebení )


ocenění DHM – Pořizovací cenou – pořiz.cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořiz. nákladů, jako např.
doprava
Vlastními náklady – u DM pořízeného vlastní činností - přímé a nepřímé náklady související s
vytv.DM vlastní činností
Reprodukční pořiz.cenou – rozumí se tím cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

vyřazování DHM – konečná fáze hospodaření s HM a může mít různé důvody : majetek je opotřebený, je pro podnik nepotřebný,nebo z jiných důvodů ( zničen , odcizen)
Vyřazování – cílem tohoto procesu je zabezpečit podnik potřebnou moderní technikou, udržet ji v dobrém technické stavu a řádně ji využívat aby bylo dosaženo žádoucích ek. efektů.
1. prodejem
2. likvidací v důsledku opotřebení - likvidace fyzická : demolice – majetek přestává existovat
3. v důsledku škody nebo manka
4. přeřazením z podnikání do užívání u indiv. podnikatele
5. darováním - neziskovým organizacím, přeřazení do os. použití , aby nebyli možné daň. úniky musí se udělat odhad.
6. vkladem do základního kapitálu jiného subjektu
* před uplynutím předpokládané doby používání - není zcela odepsán a má ZC, musíme ji promítnout do nákladů - jednorázový odpis
* po uplynutí – ZC se = 0, zpravidla se vyřazení uskutečňuje prodejem, nebo likvidací

Žádné komentáře:

Okomentovat