Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

18/ Daně přímé - maturita

PŘÍMÉ :
1 a ) z příjmů PO = univerzální důchod. daň, které podléhají všechny PO, výše daně se neustále snižuje, slouží k ovlivň. firem i k získání zahraň. investic
2003 – 31% 2004 – 28% 2005 – 26% 2006 – 24%
- podle vypočtené daně a podaného daň. přiznání k dani za min. rok, nebo za min. úč. obd. platí fy buď daň najednou nebo zálohově.
- fin. úřad – správce daně, vyměří plátci jestli byl zisk velký , nebo ne, daň. přiznání musí být podáno do 31.3
- předmětem d. – nejsou příjmy získané děděním či darováním
- základem d. – je rozdíl , o který příjmy převyšují výdaje
výnosy: je nutno snížit o položky - které nejsou předmětem daně – dědění
které jsou do daně osvobozeně – úroky z hypoték
které se nezahrnují do základu daně – čerpání rezerv
které již byly někde zdaněny
náklady: je nutno snížit o částky -
které nejsou daň. uznatelné
které nejsou nutné pro dosažení, udržení a zajištění výnosů – N na majetek, kt.není zaevidovaný
které jsou zaúčtovány v jiné výši než stanový zákon – reprezentace , nesmluvní pokuty a penále, manka a škody s výjimkou živel.pohrom, odměny členům stat.org., N na poříz DM

- nyní se dostaví zisk nebo ztráta a pak dostaneme daň. základ. Ten můžeme snížit na odčitat. položky, a to :
ztráta z min. let, nebo zvýšení odpisu u nově nabitého DM
- základ daně je možno dále upravit o položky snižující, a to :
dary na veřejně prospěšné účely ( min 2000 – max 2% ze základu daně )

- nyní provedeme výpočet daně, máme částku na odvod , poplatník může uplatit slevu na dani, pokud to připadá v úvahu - daň. povinnosti po odečtení záloh zaplacených v záloh. obd. , poplatník uhradí do dne stanoveného pro podání daň. přiznání ( 31.3.)

1 .b.) z příjmů FO =
FO podniká na základě živn. listu
- předměte – jsou příčiny ze závislé činnosti, příjmy z podnikání a jiné samostat.výdělečné činnosti, z pronájmu …
- daň. přiznání – musí podat zaměstnanec pokud ve zdaň. odb. měl příjmy k závislé= činn. od více zaměstnavatelů ( měs. příjmy do 20 000 , které byly zdaněny srážkovou daní 15% = VÝJIMKA
- pokud měl nějaké příjmy v zahraničí, pokud z jiné činnosti ( podnikání) , kromě nezdanit. částek základu d. uplatňuje další odčit. položky ( úroky na bytovou výstavbu )
- v některém z těchto případů o n musí přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů
- od 1.1.2004 je pro OSVČ stanoven min. základ daně 101 000 ,-

2. majetkové
Z nemovitosti
-pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem,
upravuje zákon : daň. z pozemku a ze staveb,
předmětem jsou pozemky a stavby zapsané v katastru nemov. , poplatníkem je vlastní,
*Z pozemku
- základem : cena skut. výměry x prům.cena půdy x koefic.dle velikosti obce
- osvobozeny pozemky, ve vlastnictví státu a obcí , rozdělení do 7 skupin ( rybníky, pole.... )
*Ze stavby
- dokončené stavby na území ČR, stavby, byty a nebyt. prostory
- rozděleny do 2 skupin
- zdaň. obd. – každý rok , daň. přiznání do 31.1. , povinnosti uhradit do května
Z převodu majetku = jsou upraveny jedním společným zákonem
* Dědická
- PT je dědické nabytí mov. i nemovitého maj., a to ze závěti či ze zákona , zůstavitelem musí být občan ČR
- poplatníkem je dědic – nabyl dědictví na základ. rozhodnutí přísluš. orgánu
- základem d. je cena maj. snížená o prokázané dluhy, náklady spojené s pohřbem, ...
* Darovací
- poplatníkem je nabyvatel, ovšem při dar. do ciziny je poplat. dárcem
- PT daně je bezúplatné nabytí maj. jinak než smrtí zůstavitele
- zákl. s. je cena maj. snížená o prokázané dluhy, které se k majetku váží o clo a daň při převozu movit. věcí
* Z převodu nemovitostí
- vzniká úplatným převodem ( prodej) , poplatníkem je prodávající

Žádné komentáře:

Okomentovat