Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10. Fiskální politika

1.) Vymezení pojmu:
- každá politika = regulace vztahů

Fiskální politika:
- jeden z nástrojů uplatňování vládní politiky
- od ostatních druhů politiky se odlišuje specifickými nástroji, které má k dispozici
- u nás pojmová nevyjasněnost - fiskální politika (fiscal policy) = rozpočtová politika (budgetazy policy) (viz učebnice)
- fiskální politika se snaží napomoct dosažení makroekonomických veličin - určitého stupně ekonomického růstu a určité míry zaměstnanosti

Základní nástroje fiskální politiky:

- operace na příjmové a výdajové straně veřejných rozpočtů
- způsoby, které vláda může a nemusí považovat za vhodné
- operace související s rozpočtovým saldem

Rozpočtová politika:
- řeší alokační a redistribuční funkce

Fiskální politika:
- řeší stabilizační funkce


2.) Fiskální expanze a fiskální restrikce:

Fiskální expanze:
Y = c + i + g + n*x kde:
c..soukromá spotřeba - závisí na mezním sklonu ke spotřebě
i...soukromé investice - závisí na úrokové míře
g...vládní výdaje - závisí na vládě

a) přímo: růstem vládních výdajů
b) nepřímo: zvýšením soukromé spotřeby v důsledku snížení daní, není dáno přímo - projevuje se to přes mezní sklon ke spotřebě
v roce 1992 - váha g na y = 7%
váha c na y = 60%

Fiskální politika odlišuje:
1.) výdaje od transferů ( g = tr)
2.) uvažuje tzv. čisté daně (t - tr)RICARIDIÁNSKÁ EKVIVALENCE:

(R. Barro)
2 typy fiskálních opatření: (ekonomické subjekty, které očekávají snížení daně usuzují, že dlouhodobě musí být kryto zvýšení státního dluhu. proto subjekty nebudou více spotřebovávat)
1.) Jednorázová rozhodnutí (diskreční opatření)
2.) Dlouhodobá opatření (vestavěné stabilizátory) - systém sociálních dávek na straně výdajů / progresivní příjmová daň na straně příjmů
3.) Fiskální multiplikátory:

Multiplikátor:
- výsledná změna závislé proměnné v důsledku změny exogenní, nezávislé veličiny o 1 jednotku
3 typy fiskálních multiplikátorů:

1.) výdajový
a) y = c + i + g
b) c = a + by - c... lineární funkce důchodu, b.......mezní sklon ke spotřebě, a..........autonomní spotřeba nezávislá na důchodu
c) y = 1/(1-b) (a + i + g) - derivuji podle g Př. při b = O,75 - výdajový multiplikátor = 4
d) dy = 1/(1 - b) dg
1/(1 - b)...výdajový multiplikátor
přírůstek reálného důchodu = výdajový multiplikátor * přírůstek vládních výdajů

2.) daňový demultiplikátor
t = autonomní daně (jejich výše nezávisí na výši důchodu)
t1 = indukované daně

paušální daň = autonomní zdanění
c = a + b (y - t) t - např. daň 10 000 Kč na osobu
(a - d) viz 1.) výdajový multiplikátor
e) y = c + i + g
f) y = 1/(1-b) (a + i + g - bt) derivuji podle t
g) dy = b/(1-b) dt
příklad b = O,75 - daňový demultiplikátor = 3
důchodová daň t1 - snížení důchodu y na - disponibilní důchod = (1 - t1) y
Př. Sazba důchodové daně = 20 %
původní důchod = 100
disponibilní důchod (1 - 0,2) * 100 = 80
h) c = a + b (1 - t1) y y = 1/(1-b) (a + i + g)
i) y = 1/ a-b (1-t1) * (a + b + g)
j) y = 1 / 1 - b (1 - t1) dg
- od této daně nelze odvodit daňový demultiplikátor, protože je to veličina závislá

3.) multiplikátor vyrovnaného rozpočtu

ad. paušální daň :
dy = 1 / (1- b) dg
výdajový multiplikátor
dy = b/ (1 - b) dt
daňový multiplikátor
k) dg = dt
l) dy = 1/ (1 - b) dg - b / (1 - b) dt
m) dy = 1/ ( 1 - b) dg - b/ (1 - b) dg
n) dy -= (1 - b) / (1 - b) dg
o) dy = (1 - b) / 1 - b ( 1 - t1) dg < 1

4.) Účinnost fiskální politiky
- problém , jak tuto účinnost hodnotit

1.) Model IS - LM:

- bod rovnováhy E
- vláda chce stimulovat ekonomické subjekty
- buď politika expanzivní nebo restriktivní nástroje
- posun křivky IS doprava - fiskální expanze
- posun křivky IS doleva - fiskální restrikce
- sklon křivky LM rozhoduje o účinnosti - strmá LM - k expanzi nedojde2.) Model AS - AD:
AS určuje účinnost fiskální politiky
AD doprava - fiskální expanze
AD doleva - fiskální restrikce
AS strmá - CROWDING - OUT EFFECT
jiný názor keynesiánci a jiný monetaristé - viz knížka

Žádné komentáře:

Okomentovat