Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9. Podejte rozbor nabídky a poptávky a pojednejte o ekonomickém významu jejich elasticity.

Agregátní poptávka (AD)
- křivka AD vyjadřuje veškeré kombinace ceny a produktu, při kterých je současně rovnováha na trhu peněz, na trhu statku a služeb i na trhu ostatních finančních aktiv
Odvození křivky AD:

Rovnice křivky IS:

1 M
i = k -Y -
h P

M … nominální zásoba peněz (je stabilní)
P0 … výchozí cenová hladina
M/P0 … reálné peněžní zůstatky
P0 < y =" A" p =" Y" y =" G" y =" (M/P)"> AS neplánované čerpání zásob - zvyšování výroby a cenové hladiny


Agregátní nabídka (AS)
- vyjadřuje celkové množství produkce, které bude nabízeno při daných cenách
různé ekonomické školy mají různé názory na tvar křivky AS (je to způsobeno tím, že jednotlivé školy vycházejí z různých předpokladů týkajících se zejména trhu práce)

Extrémní keynesiánský případ křivky AS
- Y je hluboko pod potenciálním produktem
- firmy mohou najmout jakékoli množství pracovníků za nominální mzdu (neexistuje omezení nabídky práce)
- nejsou využity výrobní kapacity
- budou se dodatečně přidávat jednotky práce, mezní produkt klesá, reálná mzda bude fixní
§ křivka AS je horizontální

Účinnost hospodářské politiky v extrémním keynesiánském případě křivky AS
Fiskální politika
- velikost produktu je dána poptávkovou stranou
- zvýšení vládních nákupů - zvýšení Y, cenová hladina se nezmění, úroková míra se zvýší (dojde k určitému vytěsňovacímu efektu)
- změna produktu vlivem fiskální politiky:
Y = G


Monetární politika

- růst nabídky peněz - křivka AD se posune doprava - růst produktu, cenová hladina je konstantní - klesá úroková míra

Základní model keynesiánské křivky AS
§ v krátkém období - mzdy jsou fixní, nabídka a poptávka bude záviset na nominální mzdě
- nominální mzda je fixní směrem dolů
- žádný samoregulující mechanismus v krátkém období neexistuje
§ v dlouhém období - dlouhodobé kolektivní smlouvy - indexace mezd, tím se zvyšuje flexibilita mezd
§ předpokladem základní keyensiánské křivky AS je fixní nominální mzda, flexibilní ceny


- nabídka je vyšší než poptávka, nedobrovolná nezaměstnanost
§ sklon křivky AS
- křivka agregátní nabídky je pozitivně rostoucí

- posun křivky AS
- při W1 - křivka AS by se posunula nahoru doleva
- při nominální mzdě - křivka AS by se posunula rovnoběžně doprava

body mimo křivku AS
* body nalevo - firmy nemaximalizují zisk
- firmy by vyráběly méně produktu, nižší nezaměstnanost
- budou dosahovat zisku
* body napravo - firmy vyrábí moc, přezaměstanost, nižší mezní produkt práce
- zvýšil by se zisk, snížila by se výroba


Účinnost hospodářské politiky v základním keynesiánském modelu křivky AS
Fiskální politika
* krátké období (SAS)
- produkt roste, cenová hladina roste
- firmy budou více najímat pracovníků
- roste úroková míra, dochází k částečnému
vytěsňovacímu efektu, reálná mzda klesá


* dlouhé období
- nominální mzdy W nejsou fixní
- pokud klesne zaměstnanost, nominální mzda vzroste
- růst cenové hladiny - růst úrokové míry, dojde k úplnému vytěsňovacímu efektu
- LAS je totožná s křivkou AS u klasiků


Monetární politika

- růst nabídky peněz - růst produktu - růst cenové hladiny - pokles úrokové míry - pokles reálné mzdy (trh práce není v rovnováze)
- zaměstnanci budou požadovat růst nominálních mezd a dostaneme dlouhodobou rovnováhu
- produkt se nezměnil - růst cenové hladiny - nemění se reálné peněžní zůstatky, nemění se úroková míra a taky se nemění reálná mzda - rovnováha na trhu práce
* krátké období - křivka AS je rostoucí (dochází ke změně produktu)
* dlouhé období - produkt se nezmění (změní se pouze cenová hladina)

Klasická křivka AS
- klasikové předpokládají dokonalou flexibilitu mezd a cen
- klasikové tvrdí, že Y je na úrovni potenciálního produktu Y*
- samoregulující produkt - drží Y na potenciální hladině (klasikové jsou odpůrci státních zásahů)
W … konstanta
P1 <> W / P0
- to nenastane, W klesne jako cena - při poklesu cenové hladiny dochází automaticky k poklesu nominální mzdy (reálná mzda se nezmění) - klasická křivka AS je vertikální
- produkt je dán množstvím a produktivitou výrobních faktorů
- při změně kapitálu by se posunula křivka ND a produkční křivka - celá křivka AS by se posunula doprava


Účinnost hospodářské politiky v případě klasické křivky AS

Fiskální politika
- zvýšení vládních nákupů - posun křivky AD doprava - úplné využití zdrojů - firmy nemohou reagovat na zvýšenou nabídku zvýšením produkce
- Y se nemění, úroková míra roste
- dochází k úplnému vytěsňovacímu efektu
- nabídka je fixně dána, nezměnila se reálná mzda


Monetární politika
- zvýšení nabídky peněz - křivka AD se posune doprava - cenová hladina roste - firmy nemohou více vyrábět
- nemění se reálné peněžní zůstatky, tím s nemění ani úroková míra
- reálné mzdy se také nemění
M = P

Žádné komentáře:

Okomentovat