Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Vysvětlete fiskální politiku a její nástroje pomocí modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice

Fiskální politika
Účinností fiskální politiky rozumíme fakt, zda její uplatnění může ovlivnit úroveň rovnovážné produkce, resp. v jakém stupni.
Expanzivní fiskální politika je uplatňována s cílem zvýšit úroveň rovnovážného důchodu (zaměstnanosti) a zahrnuje:
a) přírůstek vládních nákupů zboží a služeb ;
b) zvýšení transferových plateb vlády ;
c) efekt snížení autonomních daní ;
d) snížení sazby důchodové daně (t).

Fiskální expanzí je jak přírůstek všech jejích složek, tak přírůstek jedné nebo několika z jejích složek.

Změna fiskální politiky vede ke změně podmínek, které kondenzuje křivka IS (posun IS). Zvýšení vládních nákupů statků a služeb vyvolá při původní úrokové sazbě i0 převis poptávky po penězích nad nabídkou. Veřejnost začne prodávat ostatní aktiva a tím vzniká převis nabídky na trhu ostatních aktiv a tedy tlak na snížení cen těchto aktiv a zvýšení úrokové sazby. Zvýšená úroková sazba vytěsní (při pozitivně skloněné LM) část soukromých autonomních výdajů (investičních i spotřebitelských). Vytěsnění tak bude tlumit přírůstek důchodu vyvolaný fiskální expanzí.

Cílem fiskální restrikce je brzdit nadměrný ekonomický růst a inflační procesy vyvolané nadměrnou agregátní poptávkou, snížit rozpočtový deficit atd.
Sklon křivky IS a LM a účinnost fiskální politiky
Velikost vytěsňovacího efektu (úplný, částečný, nulový) je závislá na sklonu křivek IS a LM:
1) Křivka LM je horizontální => citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu je maximální ( h se blíží ∞) =>fiskální expanze má maximální účinnost a vytěsňovací efekt je nulový (past likvidity);

2) Křivka LM je vertikální => citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu je nulová (h = 0) => účinnost fiskální expanze nemá žádný účinek a vytěsňovací efekt je úplný;


Fiskální politika v otevřené ekonomice

Fiskální expanze při fixním měnovém kursu a DKM

Účinnost fiskální expanze za těchto podmínek:
1. dokonalá kapitálová mobilita (DKM);
2. fixní měnový kurs;
3. úrokové sazby domácí se rovnají světovým;
4. existence nevyužitých zdrojů => nabídka domácí produkce je elastická a její cenová úroveň je fixní;
5. analyzované země jsou příliš malé na to, aby mohly ovlivňovat důchod v cizích zemích nebo úroveň světových úrokových sazeb.

Zvýšení domácí úrokové míry vlivem např. vládních nákupů vyvolá při DKM silný kapitálový příliv => zvýšení domácí měnové rezervy => tlak na revalvaci měnového kursu. Centrální banka musí intervenovat na udržení kursu prodejem domácí měny na mezinárodním měnovém trhu a nákupem zahraniční měny.


Fiskální expanze je při dokonalé kapitálové mobilitě a fixním měnovém kursu velmi efektivní – dochází ke zvýšení rovnovážné produkce (a zaměstnanosti).

Fiskální expanze při flexibilním měnovém kursu a DKM
Při flexibilním měnovém kursu není potřeba intervence na udržení měnového kursu (platební bilance je vždy vyrovnaná). Vychýlení domácí úrokové míry nad světovou vyvolá silný kapitálový příliv, ale centrální banka nemusí intervenovat. Revalvace (apreciace) vyvolá zlevnění dováženého zboží => růst dovozů a pokles vývozů => zhoršení běžného účtu platební bilance.


Fiskální expanze vede za uvedených podmínek k úplnému mezinárodnímu vytěsňovacímu efektu a apreciaci domácí měny.
Reálným efektem fiskální expanze je:
1. snížení exportů;
2. zvýšení importů;
3. změna ve skladbě důchodu i platební bilance.
=> pokles exportu a zvýšení importu plně kompenzuje vládní výdaje – nedojde ke zvýšení důchodu

Žádné komentáře:

Okomentovat