Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6/ Náklady a výnosy a hospodářský výsledek, kalkulace - maturita

Hmotná : koloběh statků, služeb a práce , cílem je uspokojit potřeby zákazníků užitečnými statky a službami
Finanční : koloběh peněz, cílem je dosažení zisků = ( rentabilita) + udržování platební schopnosti ( likvidace)

HMOTNÁ STRANA:
- podstatou hmot.str. činnosti podniku je uspokojování potřeb zákazníků
- mn. stanoví hl. cíle podniku, strategii a nástroje k jejich dosažení, a pak probíhá koloběh statků a služeb : to jsou tyto činnosti:
1. Na základě sledování trhů se provádějí změny ve výrob. programu
2. Pracovníci – investiční výstavby, zásobování personalistiky – zabezpečují podik DM, materiálem, službami a zaměstnanci
3. Provoz. pracovníci pomocí strojů vyrábějí výrobky
4. Pracovníci odbitu výrobky prodávají

FINANČNÍ STRANA :
- peníze hrají důležitou roli
- činnost podniku musí být zabezpečena penězi, těmi se vyjadřuje a zjišťujme jak podnik hospodaří
- řízení fin. str. je zaměřeno na to, aby podnik při získávání a používání fin. zdrojů dobře hospodařil
- vede ke zhodnocování kapitálu, který do něj vložily investoři.
- podnik má být schopen uhrazovat své závazky - LIKVIDITA
- 2 cíle spolu souvisí a ovlivňují se stejně jako fin. stránka s hmotnou
- dosahuje-li podnik zisků, zvyšují se jeho vlastní fin. zdroje, posiluje se platební schopnost
- nemá-li podnik peníze na nákup zdrojů ( mat., energie, mzdy…) - nebude plynule vyrábět – ztrát – sníží finanční zdroje, tím se prohlubuje plateb. neschopnost

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK :
- výsledek činnosti podniku, z finanční stránky
- může jimi být ZISK x ZTRÁTA
- nejdůležitější fin. ukazatel, charakterizující hospodaření podniku
- z možných nákladů a výnosů vyplívá, že HV lze plánovat a zjišťovat v různé struktuře
- HV – je výrazným zdrojem přírustku peněz a financování
Porovnáme –li : Náklady a Výnosy = Hospodářský výsledek
1. Finanční uce ( finanční plán)

2. Manažerské uce
- zjišťuje se HV z jednotlivých činností, středisek, a jiných vnitropodnikových útvarů


ZISK:
Rozdělení zisků :
- přidělení do zákonného rezervního fondu , úhrada ztráty z min. let, přidělení do dalších fondů – rozvoje, kultury…, ponechá se v podniku jako tzv. ,,Nerozdělený zisk z min let“, použití na výplatu dividend a ostatních podílů na zisku, tantiémy ( = odměny členům dozorčí rady, statutárním organizacím)

Vypořádání ztráty:
- musí být v souladu s obch. zákoníkem , v souladu se společenskou smlouvou nebo stanovami ( = zásady)
- může se uskutečnit úhradou od společníků , nebo z nerozdělení zisku z min. let z rezervního fondu, převedením do příštího roku s předpokladem zisku, snížení zákl. kapitálu - zápis v Obch.R.

Zvyšování zisku :
- neustálá snaha zvyš. zisků je v tržní eko motorem podnikání
dělíme na:
Zvyšování zisků zvyšováním výnosů :
- snížením ocenění nákupů, snížením hospodaření ( topení, světlo), častá údržba a využití stroje
Zvyšování zisků snižováním nákladů na jednotku produkce :
- obratem, kvalitnější výrobky KALKULACE - propočet nákladů na kalkulační jednici
- jednotka výkonu podniku , a musí být přesně obsahově a objemově vymezena
dělení: z hlediska času
předběžná – předkládané náklady, vychází z toho co už bylo
výsledná – čerpá info z uce, slouží pro kontrolu a porovnání
Kalkulační vzorec: každá kalkulace se skládá z kal. položek, jejichž počet závisí na činnosti a velikosti podniku
Podrobný kalkulační vzorec používaný u větších podniků :
1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
4. Výrobní režie – výrobní středisko
vlastní náklady výroby
5. zásobovací režie – sklad , přeprava
6. správní režie – sekretářky
vlastní náklady výkonu
7. odbytová režie – spojené s prodejem a skladování výrobků
úplné vlastní náklady výkonu
8. zisk
prodejní cena

Stanovení nákladů na kalkulační jednici
- přímé N se stanoví podle THN ( technicko hosp. norem) THN = norma spotřeby,materiálu, času u výrobních dělníků
- u režijních N se určí celkový objem , to se určí z rozpočtu a dále se používá kalkulace:
DĚLENÍM - nejjednodušší, užívá se ve výrobních podnicích se stejnorodou výrobou (1 druh výrobků), celková částka rozpočtovaných nákladů se dělí plánovaným množstvím výrobků

POMĚROVANÝMI ČÍSLI - podnik vyrábí několik druhů stejnorodých výrobků, kte. se od sebe liší pouze velikostí, rozměry… , 1 z nich se určí jako základní a na tento výr. se přepočte spotřeba na ostatní výrobky pomocí poměrových čísel

PŘIRÁŽKOVOU KALKULACÍ - přirážky = užívají se tam, kde jednotlivé druhy výrobků vyvolávají rozdílné náklady : Přímé / Nepřímé …, . , náklady se stanoví na jednici pomocí přirážky, vyjadřující poměr rozvahových nákladů ke zvolené základně


NÁKLADY – potřeba věcných prostředků a práce při hosp. činnostech podniku
- Explicitní : skutečně vynaloženy v peněžní podobě na nákup a pronájem výr. faktorů, běžně je zjistíme z uce

- Implicitní : pomyslné náklady, podnik je neplatí, ale musí si je uvědomit. V uce se neeviduje
podle druhu :

- Provozní ( běžné ) – běžné náklady, kt. vznikají v průběhu výroby či poskytování služeb ( sptřeba mat., energie, služby, mzdy, daně …) Materiálové / Nemateriálové

- Finanční - náklady, kte. nějak souvisí s finančními operacemi podniku (pokuty, pojistně,úroky, operace s CP, změny kurzů cizích měn)

- Mimořádné – manka a škody, změny ocenění majetku
podle vztahu objemu výroby:
- Fixní – stálé , objem výroby se nemění
- Variabilní – proměnlivé, s objemem výroby se mění, stoupají nebo klesají
podle činností: ( u kalkulace) podnik má více čin., vyrábí víc druhů výrobků nebo poskyt. více druhů služeb

- Přímé ( jednicové ) – můžeme je stanovit přímo na tzv kalkulační jednici, vycházíme z technicko hospodářských norem

- Nepřímé ( režijní) – nelze stanovit přímo na kalkulační jednici , určují se z pravidla formou režijní přirážky ke zvolené rozvrhové základně
podle místa vzniku :
- N. zásobovací činnosti
- N výrobní činn.
- N. správní činn.
- N. odbytové činn.

- Proporcionální – mění se sejným tempem ( materiál nebo úkolová mzda )
- Degresivní – stoupají pomaleji než-li produkce ( spotřeba energie)
- Progresivní – stoupají rychleji něž objem výroby ( mzdy za přesčas. práce)


VÝNOSY – peněžní částky, kt. podnik získal ze svých činností za určité období – a to měsíc či rok. Hlavními výnosy podniku jsou tržby, který byly získány prodejem výrobků, zboží , poskytováním služeb.Peněžní ocenění výkonů .
dělíme podle činnosti: podnik většinou uskutečňuje více provozních činností tj.
Výrobní
Obchodní
Dopravní – v jejich rámci vytváří i různé druhy výrobků
podle organických složek : sleduje podnik, proto aby hmotně zainteresoval jedn. podnikové útvary na výsledcích své práce , sledují náklady a výnosy
Prvotní
Druhový
podle druhů
– 6.uce tř.

- Provozní – získané z provozně – hospodářské činnosti podniku, to znamená z činnosti, pro kterou byl podnik zřízen – zejména o tržby za prodané výrobky a zboží, tržby za přepravu zboží či osob, poskytování různých služeb zákazníkům,

- Finanční – výnosy získané z účastí a finančních investic

- Mimořádné – získané mimořádně –vznikají např. při prodeji maj. podniku , při inventarizaci, darováním.

VÝDAJE – představují úbytek hosp. prostředků, ale nemusí být v souvislosti s náklady
PŘÍJMY – přírustek hosp. prostředků

Žádné komentáře:

Okomentovat