Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Ukazatele odvozené od HDP

Národní důchod (čistý domácí produkt)
- obsahuje i statky, které jsme měli dříve (investiční statky), nová hodnota v roce 2000 je bez odpisů
- jsou to všechny prostředky, které se dostali k domácnostem
- Kolik za rok dostali lidé peněz? Součet důchodů (příjmy domácností)
- čím větší RHI index, tím více musím rozdělit
- PZS … živnostníkovi příjmy
- NZK … nerozdělené zisky korporací (dividendy)

NI = W + R + (Ua – Up) + NZK + PZS
NI = GNP – amortizace – nepřímé daně

Osobní důchod
- odečítáme příjmy firem (úroky, renty, zisky), nepřímé daně a daně spojené se soc. poj. a připočteme transferové platby domácnostem
- vyjadřuje kolik připadá na domácnosti před zdaněním

PI = NI – (SP + ZP) – zdanění korporací – část zisku korporací
nevyplacená na dividendy + transfery

Disponibilní důchod
- určuje kolik mají domácnosti k dispozici
- makroekonomická poptávka

DI = PI – osobní zdanění (daň z příjmů)

- disponibilní důchod může být užit dvěma způsoby
• C (spotřeba – konzum)
• S (úspory = vesnický a městský typ)

Spotřební křivka domácnosti

Ca … autonomní výdaje na spotřebu (utrácím i při nulovém DI)
C … sklon ke spotřebě (kolik Kč spotřebuji, když vydělám 1 Kč)
S … sklon k úsporám (kolik Kč uspořím, když vydělám 1 Kč)
C = S = c + s = 1 C + S = DI

- porostou furt pryč nebo se zastaví?
- v ČR utratí 80 % lidí všecko
- s růstem utrácejí čím dál více, a pak utrácejí pořád více nebo je důchod tak vysoký, že vznikají úspory

C= Ca + c * DI (nárůst rostoucí s důchodem = indukovaná část)

Křivka úspor
- úspory jsou napřed záporné, pak žádné a nakonec rostou
- nule jsou rovny ve shodném bodě jako v předchozím grafu (bod A - rovnováha)

Neoklasická teorie
- monetární (Klaus, Smith, Ricardo)
- úspory rostou s úrokovou mírou (úrok motivuje)

Keynesiánská teorie
- už jste viděli někoho, kdo bude šetřit při zvýšení úrokové míry (i)?
- Keynes (poradce premiéra, banky)
- statistika říká, že se úspory s úrokovou mírou zvyšují, ale úspory jsou závislé na důchodu
- Kdo má pravdu?

Národní důchod
NI = GNP – amortizace – nepřímé daně (DPH, spotřební)
- GNP (všechny české firmy bez ohledu na území)

HDP = GNP – (produkt národních firem v zahraničí + produkt
zahraničních firem u nás)


NPI (čistý příjem ze zahraničí)
Nominální a reálný HDP
Za kolik prodali? Měříme v korunách, bez duplicit (když vyrobí to samé, ceny 10 % nahoru, GNP bude o 10 % větší = výrobků je stejně, nejedná se o růst). Pokud vyjadřujeme HDP v běžných cenách, mluvíme o nominálním HDP, který má vypovídací schopnost pouze při stabilitě cen. V obdobích vysoké inflace je však nutno tento ukazatel o důsledky změn cenové hladiny očistit, neboť nevíme kolik statků a služeb bylo skutečně vyprodukováno. K očištění použijeme cenový index, deflátor HDP (poměr nom./reál.), který odráží změny cen všech statků služeb na trhu. Takto očištěné ukazatele označujeme jako „reálné“, jsou vyjádřeny ve stálých cenách (ceny vztažené k určitému výchozímu roku).

Nominální produkt = Y (vyrobeno a prodáno) * p (ceny)
Reálný produkt = Y
- firmy konají v tržbách ocenění v běžných cenách, které ale vzrostly
- vezmeme výchozí cenovou úroveň, a v té vyjádříme následující rok (odstraníme inflaci)
NEW (čistý ekonomický blahobyt)
- používáme odhady, HDP stagnuje a lidi se mají lépe, přitom je stále stejný

NEW = GNP + SE (stínová ek. – černá se nesmí dělat, šedá – nemáme oprávnění) + PMV (melouchy) + PPSSZP (práce pro sebe, známé, příbuzné) + RK (růst kvality) – ZEx (záp. externality)

Žádné komentáře:

Okomentovat